دوره 39، شماره 633: هفته اول مهر ماه 1400:518-525

بررسی سیر تغییرات شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی برای درمان صرع

هاجر براتیان , مجید برکتین , امراله ابراهیمی , مجتبی انصاری شهیدی , جعفر مهوری

DOI: 10.22122/jims.v39i633.14170

چکیده


مقدمه: این پژوهش به مقایسه‌ی کارکردهای شناختی (حافظه، عملکرد اجرایی، زبان و هوش) و کیفیت زندگی بیماران با صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی لوب فرونتال پرداخت.

روش‌ها: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات طولی بود که در آن، بیماران 3-1 سال پس از عمل جراحی مورد پی‌گیری قرار گرفتند. جامعه‌ی آماری، شامل همه‌ی بیماران با صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان بود که در مرکز آیت‌اله کاشانی اصفهان جراحی شده بودند. 24 بیمار با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان، قبل و بعد از جراحی، مقياس حافظه‌ی Wechsler- نسخه‌ی سوم، آزمون‌های برج لندن و زبان‌پریشی نام‌گذاری فارسی، آزمون تشخیصی زبان‌پریشی فارسی، آزمون هوشي Wechsler بزرگسالان- تجديد نظر شده و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی را تکمیل کردند. داده‌ها با روش Dpendent t در نرم‌افزار SPSS واکاوی شد.

یافته‌ها: میزان حملات تشنجی پس از عمل جراحی (89/0 ± 02/1) در مقایسه با قبل از عمل (08/3 ± 29/4) کاهش یافت (001/0 = P). بیماران پس از عمل جراحی در مقایسه با قبل از جراحی به طور معنی‌داری در حافظه‌ی کاری (010/0 = P)، عملکرد زمانی در کارکردهای زبانی (050/0 > P) و اجرایی (010/0 = P)، کارکرد هوشی به ویژه هوش عملیاتی (001/0 = P) و کیفیت زندگی (050/0 = P) بهبود یافتند. همچنین، بین عملکرد بیماران در قبل و بعد از جراحی در کارکردهای اجرایی، حافظه‌ی عمومی و هوش کلامی، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: جراحی صرع لوب فرونتال بر برخی از کارکردها تأثیر مثبت داشته و بر روی سایر کارکردها، دست کم تأثیر منفی نداشته است. بنابراین، جراحی صرع لوب فرونتال، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای افراد با صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان باشد.


واژگان کلیدی


شناخت؛ صرع لوب فرونتال؛ جراحی

تمام متن:

PDF

مراجع


Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia 2014; 55(4): 475-82.

Jackson-Tarlton CS, Whatley BP, Kasheke GDS, Pohlmann-Eden B, Omisade A. A prospective pilot study of cognitive impairment and mood in adults with first seizure, new-onset epilepsy, and newly diagnosed epilepsy at time of initial seizure presentation. Epilepsy Behav 2020; 112: 107359.

Rayner G, Jackson GD, Wilson SJ. Behavioral profiles in frontal lobe epilepsy: Autobiographic memory versus mood impairment. Epilepsia 2015; 56(2): 225-33.

Verche E, San LC, Hernandez S. Neuropsychology of frontal lobe epilepsy in children and adults: Systematic review and meta-analysis. Epilepsy Behav 2018; 88: 15-20.

Speck I, Echternach M, Sammler D, Schulze-Bonhage A. Frontal lobe epileptic seizures are accompanied by elevated pitch during verbal communication. Epilepsia 2018; 59(3): e23-e27.

Abd Elahian E. A study of the intelligence quotient in epileptic patients of Ghaem Hospital Mashhad 1999-2000. Med J Mashad Univ Med Sci 2003; 46(80): 63-8. [In Persian].

Silva B, Canas-Simiao H, Cordeiro S, Velosa A, Oliveira-Maia AJ, Barahona-Correa JB. Determinants of quality of life in patients with drug-resistant focal epilepsy. Epilepsy Behav 2019; 100(Pt A): 106525.

Morace R, Casciato S, Quarato PP, Mascia A, D'Aniello A, Grammaldo LG, et al. Long-term seizure outcome in frontal lobe epilepsy surgery. Epilepsy Behav 2019; 90: 93-8.

Ramantani G, Kadish NE, Mayer H, Anastasopoulos C, Wagner K, Reuner G, et al. Frontal lobe epilepsy surgery in childhood and adolescence: predictors of long-term seizure freedom, overall cognitive and adaptive functioning. Neurosurgery 2018; 83(1): 93-103.

Motomura K, Chalise L, Ohka F, Aoki K, Tanahashi K, Hirano M, et al. Supratotal resection of diffuse frontal lower grade gliomas with awake brain mapping, preserving motor, language, and neurocognitive functions. World Neurosurg 2018; 119: 30-9.

Busch RM, Floden DP, Ferguson L, Mahmoud S, Mullane A, Jones S, et al. Neuropsychological outcome following frontal lobectomy for pharmacoresistant epilepsy in adults. Neurology 2017; 88(7): 692-700.

Labudda K, Mertens M, Kalbhenn T, Schulz R, Woermann FG. Partial resection of presurgical fMRI activation is associated with a postsurgical loss of language function after frontal lobe epilepsy surgery. Neurocase 2017; 23(3-4): 239-48.

Bremm FJ, Hendriks MPH, Bien CG, Grewe P. Pre- and postoperative verbal memory and executive functioning in frontal versus temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2019; 101(Pt A): 106538.

Ljunggren S, Andersson-Roswall L, Rydenhag B, Samuelsson H, Malmgren K. Cognitive outcome two years after frontal lobe resection for epilepsy--a prospective longitudinal study. Seizure 2015; 30: 50-6.

Ives-Deliperi V, Butler JT. Quality of life one year after epilepsy surgery. Epilepsy Behav 2017; 75: 213-7.

Wechsler D. Wechsler Memory Scale (WMS-III). San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1997.

Saed O, Rushan R, Moradi Ar. Investigating psychometric properties of wechsler memory scale-third edition for the students of Tehran universities. Daneshvar Raftar 2008; 15(31): 57-70. [In Persian].

Shallice T. Specific impairments of planning. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1982; 298(1089): 199-209.

Nilipour R. Aphasia naming test (Revised version). Tehran, Iran: University of Welfare and Rehabilitation Sciences Press; 2011. [In Persian].

NiliPour RN, Pour Shahbaz A, Ghoreishi ZS, Yousefi A. Measures of reliability and validity of Persian Picture Naming Batte. Speech and Language Pathology 2015; 1(4): 18-25.

Armstrong L. Armstrong Naming Test. London, UK: Wur; 1996.

Nilipour R, Pourshahbaz A, Ghoreyshi ZS. Reliability and validity of bedside version of Persian WAB (P-WAB-1). Basic Clin Neurosci 2014; 5(4): 253-8.

Kertesz A. Western Aphasia Battery-Revised (WAB-R): Examiner's manual. San Antonio, TX: PsychCorp, Harcort Assessment Incorporation; 2006.

Wechsler D. Wechsler Adult Intelligence Scale–Revised manual. New York, NY: The Psychological Corporation; 1981.

Orangi M, Atefvahid MK, Ashayeri H. Standardization of the Revised Wechsler Memory Scale in Shiraz. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2002; 7(4): 56-66. [In Persian].

Devinsky O. Clinical uses of the quality-of-life in epilepsy inventory. Epilepsia 1993; 34(s4): S39-S44.

Ebrahimi A, Barekatain M, Najafi M, Salehzadeh M, Merasi M. Development and assessment of validity and reliability of Persian Version of Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-89). Iran J Psychiatry Clin Psychol 2011; 17(1): 35-43. [In Persian].

Ebrahimi A, Barekatain M, Bornamanesh A, Najafi MR, Salehzadeh M, Maracy MR. Psychometric properties and validation of Persian version of quality of life in epilepsy inventory (QOLIE-89). J Res Med Sci 2013; 18(11): 990-4.

Robinson R. Few cognitive problems found from frontal lobe epilepsy surgery, but also few predictors of trouble. Neurol Today 2017; 17(5): 18-9.

Hirata S, Morino M, Nakae S, Matsumoto T. Surgical technique and outcome of extensive frontal lobectomy for treatment of intracable non-lesional frontal lobe epilepsy. Neurol Med Chir (Tokyo) 2020; 60(1): 17-25.

Chieffo D, Lettori D, Contaldo I, Perrino F, Graziano A, Palermo C, et al. Surgery of children with frontal lobe lesional epilepsy: Neuropsychological study. Brain Dev 2011; 33(4): 310-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.