دوره 30، شماره 189: هفته سوم تیر ماه 1391

بررسی شیوع قارچ مخمری کاندیدا در پوست و ضایعات آکنه در بیماران

طیبه اعتضادی, زهره حاج حیدری, علیرضا کلارستاقی, آیت‌الله نصرالهی عمران, طاهره شكوهی, محمدتقی هدایتی

چکیده


مقدمه: کاندیدا از اعضای فلور طبیعی پوست انسان است و علت طیف وسیعی از عفونت‌های پوستی تحت عنوان کاندیدیاز جلدی می‌باشد. با توجه به پاتوژنز آکنه، فاکتور‌های مستعدکننده و عوامل میکروبی درگیر در ایجاد آن و اساس بیماری‌زایی قارچ مخمری کاندیدا برای ایجاد بیماری در پوست، در این مطالعه بیماران با تظاهرات آکنه را از نظر حضور کاندیدا در پوست و ضایعات آکنه و تعیین نقش احتمالی کاندیدا در ایجاد آکنه مورد بررسی قرار گرفتند.

روش‌ها: در این مطالعه 125 بیمار (70 زن و 55 مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ها از سطح و محتویات داخل ضایعه‌ی آکنه‌ی بیماران تهیه گردید. آزمایش میکروسکوپی مستقیم نمونه‌ها با هیدروکسید پتاسیم 20 درصد و کالکوفلوئوروایت و نیز کشت نمونه‌ها روی محیط سابورودکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل انجام شد. با روش‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شامل کشت روی محیط کروم آگار کاندیدا، تست لوله‌ی زایا، تست تولید کلامیدوسپور روی محیط کورن میل آگار، رشد در دمای 45 درجه‌ی سانتی‌گراد و تست مصرف قندها با کیت شناسایی HiCandida (HiMedia, Mumbai, India) گونه‌های کاندیدای شناسایی شدند.

یافته‌ها: در بررسی مستقیم میکروسکوپی 6/45 درصد بیماران از نظر حضور سلول مخمری در نمونه‌های برداشت شده از محتویات داخل آکنه مثبت بودند. در 45 مورد (36 درصد) کشت نمونه‌ها از نظر رشد کلنی کاندیدا مثبت شد. از این تعداد 11 مورد (4/24 درصد) مربوط به محتویات خارج شده از داخل ضایعه‌ی آکنه و 34 مورد (6/75 درصد) مربوط به نمونه‌های برداشت شده از سطح آکنه بود. کاندیدا پاراپسیلوزیس (2/27 درصد) و کاندیدا کروزئی (4/29 درصد) به ترتیب شایع‌ترین گونه‌های جدا شده از نمونه‌های برداشت شده از محتویات داخل ضایعه و سطح آکنه بودند. در 5 مورد (1/11 درصد) نمونه‌های برداشت شده از سطح و داخل ضایعات آکنه هم‌زمان از نظر حضور کاندیدا مثبت بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه‌ی حاضر می‌توان استنتاج نمود که فلور طبیعی کاندیدای پوست هم می‌تواند در اتیولوژی آکنه مد نظر قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود جهت بررسی بیشتر در این زمینه تحقیقات وسیع‌تر با جمعیت بیشتر و اهداف اختصاصی‌تر به عمل آید.

واژگان کلیدی: کاندیدا، آکنه، میکروفلور پوست

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.