دوره 30، شماره 196: هفته دوم شهریورماه 1391

بررسی تأثیر بافری کردن و زمان تهیه‌ی محلول بی‌حسی موضعی بر درد هنگام تزریق در مخاط دهان

ناصر كاویانی, مجتبی رحیمی, سید مرتضی حیدری, زهرا رحمانی

چکیده


مقدمه: ترس از درد هنگام تزریق بی‌حسی موضعی در بسیاری از بیماران وجود دارد. روش‌های مختلفی برای کاهش درد هنگام تزریق بی‌حسی موضعی وجود دارد. بافری کردن لیدوکایین در چند مطالعه باعث کاهش درد تزریق شده است. در این مطالعه، تأثیر محلول بی‌حسی تازه تهیه شده و محلول بافری شده بر روی درد تزریق مطالعه شد.

روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 4 گروه 20 نفری از افراد کاندید کار دندان‌پزشکی انتخاب شدند. جهت بی‌حسی موضعی به افراد هر گروه یکی از محلول‌های بی‌حسی کارپول لیدوکایین/اپی‌نفرین، کارپول لیدوکایین/اپی نفرین/بی‌کربنات، لیدوکایین/اپی‌نفرین تازه تهیه شده و لیدوکایین/ اپی‌نفرین/ بی‌کربنات تازه تهیه شده، تزریق شد. شروع بی‌حسی موضعی و درد تزریق با استفاده از شاخص VAS (Visual analogue scale) اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی درد تزریق در گروه کارپول از همه بیشتر و برابر 28/0 ± 68/2 و در گروه لیدوكایین/اپی‌نفرین/بی‌كربنات سدیم تازه تهیه شده از همه کمتر و برابر 37/0 ± 86/0 بود. همچنین دو دقیقه پس از تزریق در 95 درصد افراد گروه لیدوكایین/اپی‌نفرین/بی‌کربنات تازه تهیه شده اثر بی‌حسی موضعی شروع شده بود این میزان در گروه کارپول در 50 درصد افراد دیده شد.

نتیجه‌گیری: اضافه کردن بی‌کربنات به محلول‌های لیدوکایین/اپی‌نفرین و لیدوکایین/اپی‌نفرین تازه تهیه شده باعث کاهش درد تزریق و شروع اثر سریع‌تر می‌شود. بنابراین اضافه کردن بی‌کربنات به کارپول برای کاهش درد توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: بی‌حسی موضعی، بی‌کربنات، درد، دندان‌پزشکی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.