دوره 29، شماره 154: هفته دوم آبان ماه 1390:1375-1380

مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day

حسن رزمجو, ساینا آتشكدی, سید محمد علی ابطحی, مجتبی اکبری

چکیده


مقدمه: روش Photo Refractive Keratectomy (PRK) یکی از روش‌های مورد استفاده است که در مطالعات انجام گرفته اثر آن بر رفع اختلالات انكساری ارزیابی شده است. هدف از اجرای این مطالعه مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی جانسون و night & day بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که در مراکز آموزشی درمانی فیض زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به عیوب انکساری بودند که تحت عمل RK P قرار گرفتند. زمان انجام مطالعه از تیر ماه سال 1390 به مدت 3 ماه بود. روش نمونه‌گیری به صورت Convential و Simple بود. یك گروه بیماران تحت درمان با لنز تماسی جانسون و گروه دیگر با لنز night & day درمان شدند. سپس میزان حدت بینایی و آسیب اپیتلیال (Epithelial defect size) تعیین و مقایسه گردید. اطلاعات به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه‌ی نتایج حدت بینایی قبل و بعد از مداخله از آزمون Paired-t و برای مقایسه‌ی نتایج دو گروه در هر زمان از آزمون آماری Student-t و 2χ استفاده شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 44 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی این افراد 90/3 ± 18/27 سال بود. میانگین میزان درد بیماران پس از عمل در روز اول و سوم و پنجم در بیمارانی كه با لنز تماسی جانسون مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند به ترتیب 17/1 ± 98/0، 87/0 ± 57/0 و 32/0 ± 11/0 بود و در بیمارانی كه با لنز night & day مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند این شاخص‌ها به ترتیب 97/0 ± 5/2، 0/1± 4/1 و 62/0 ± 59/0 بود. آزمون آماری Mann-Whitney نشان داد تفاوت معنی‌داری بین شاخص درد در دو گروه مورد مطالعه وجود داشت (001/0 > P). میانگین میزان حدت بینایی بیماران پس از عمل در روز اول و سوم و پنجم در بیمارانی كه با لنز تماسی جانسون مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند به ترتیب 68/2 ± 68/6، 70/1 ± 57/5 و 56/1 ± 07/7 بود و در بیمارانی كه با لنز night & day مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند این شاخص‌ها به ترتیب 28/2 ± 98/6، 04/2 ± 36/5 و 6/1 ± 39/7 بود. آزمون ANOVA نشان داد تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر حدت بینایی در روز اول و سوم و پنجم پس از عمل وجود نداشت (67/0 = P).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد میزان درد پس از عمل در استفاده از لنز تماسی جانسون بهتر از Night & Day باشد ولی میزان حدت بینایی در استفاده از لنز‌های مختلف تفاوتی ندارد. بنابراین بهتر است در بیمارانی كه همكاری لازم را ندارند ویا تحمل درد كمتری دارند از لنز تماسی جانسون استفاده شود.


واژگان کلیدی


لنز تماسي؛ حدت بينايي؛ درد

تمام متن:

PDF

مراجع


Colin J, Abdelkefi A. Two-step laser in situ keratomileusis to correct high astigmatism after corneal autograft. J Cataract Refract Surg 2006; 32(11): 1966-7.

Foulks GN. Prolonging contact lens wear and making contact lens wear safer. Am J Ophthalmol 2006; 141(2): 369-73.

Kruse NJ, Bornstein P. The metabolic requirements for transcellular movement and secretion of collagen. J Biol Chem 1975; 250(13): 4841-7.

Gould HL. Therapeutic contact lenses. Int Ophthalmol Clin 1970; 10(1): 131-41.

Bergenske PD, Caroline PJ, Smythe JK. Contact lenses as an adjunct in refractive surgery practice. Contact Lens Spectrum 2002; 17(2): 30-7.

Gasset AR, Kaufman HE. Therapeutic uses of hydrophilic contact lenses. Am J Ophthalmol 1970; 69(2): 252-9.

Grentzelos MA, Plainis S, Astyrakakis NI, Diakonis VF, Kymionis GD, Kallinikos P, et al. Efficacy of 2 types of silicone hydrogel bandage contact lenses after photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2009; 35(12): 2103-8.

Gil-Cazorla R, Teus MA, Hernandez-Verdejo JL, De Benito-Llopis L, Garcia-Gonzalez M. Comparative study of two silicone hydrogel contact lenses used as bandage contact lenses after LASEK. Optom Vis Sci 2008; 85(9): 884-8.

Engle AT, Laurent JM, Schallhorn SC, Toman SD, Newacheck JS, Tanzer DJ, et al. Masked comparison of silicone hydrogel lotrafilcon A and etafilcon A extended-wear bandage contact lenses after photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2005; 31(4): 681-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.