دوره 30، شماره 186: هفته چهارم خرداد ماه 1391

تشخیص مولکولی بروز هم‌زمانی مقاومت به آنتی‌بیوتیک و فلزات سنگین در کلبسیلا پنومونیه‌های جدا شده از عفونت ادراری

علی‌یار پیروزی, محمدرضا جعفری, مهدی کارگر, مهدی محسن زاده, محمد مهدی فیض‌آبادی, روحی افکاری

چکیده


مقدمه: میکروارگانیسم‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک و فلزات سنگین از عفونت‌های ادراری و بیمارستانی جدا شده‌اند. بیشترین عامل عفونت‌های بیمارستانی از جمله کلبسیلا پنومونیه‌ی مقاوم به فلزات سنگین، پلاسمیدهایی با اندازه‌ی مولکولی متفاوتی را حمل می‌کنند. هدف از این مطالعه، تشخیص مولکولی بروز هم‌زمانی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فلزات سنگین در کلبسیلا پنومونیه‌های جدا شده از عفونت ادراری بود.

روش‌ها: 144 سویه‌ی کلبسیلا پنومونیه از نمونه‌های عفونت مجاری ادرای جمع‌آوری شده از بیمارستان و آزمایشگاه درمانی جدا شدند. انتخاب اولیه‌ی سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک بر اساس روش‌های CLSI (Clinical and laboratory standards institute)، دیسک ترکیبی و روش دابل دیسک سینرژیسم انجام گردید. همچنین به منظور تشخیص ژن‌های TEM-1 و  SHV-1عمل PCR (Polymerase chain reaction) انجام شد، سپس MIC (Minimum inhibitory concentration) فلزات سنگین برای Hg2+،Cu2 +، Pb2+ و Cd2+ انجام گردید.

یافته‌ها: 81/61 درصد از سویه‌های جدا شده، مقاوم به آنتی‌بیوتیک بودند که 69/42 درصد آن‌ها سویه‌های تولیدکننده‌ی آنزیم β-لاکتام بودند. پس از انجام PCR از 38 سویه‌ی ESBL (Extended-spectrum beta-lactamase) مثبت، 94/28 درصد از سویه‌های کلبسیلای حامل ژن SHV-1 و 21/34 درصد حامل ژن TEM-1 بودند. بیشترین مقدار فلزات سنگین که سویه‌ها به آن مقاومت نشان دادند شامل جیوه 35 میلی‌گرم در لیتر، مس 650 میلی‌گرم در لیتر، سرب 350 میلی‌گرم در لیتر، کادمیم 200 میلی‌گرم در لیتر بود. تفاوت قابل توجهی بین سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها و فلزات سنگین مشاهده شد (012/0 > P).

نتیجه‌گیری: ایزوله‌های حامل پلاسمید که به فلزات سنگین مقاومت نشان دادند به شدت نسبت به آنتی بیوتیک‌ها مقاوم بودند. نتایج نشان داد که این احتمال وجود دارد که پلاسمید حامل ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک و فلزات سنگین با هم در بین سویه‌های باکتریایی جابه‌جا شوند.

واژگان کلیدی: فلزات سنگین، ژن TEM، ژن SHV، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، MIC


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.