دوره 30، شماره 181: هفته سوم اردیبهشت ماه 1391

بررسی بروز پروتئین TSLC1 در نمونه‌های سرطانی کولورکتال در شهر اصفهان توسط روش ایمونوهیستوشیمی

مهدی نیکبخت دستجردی

چکیده


مقدمه: ژن TSLC1 (Tumor suppressor in lung cancer 1)، یک مهارکننده‌ی تومور است. برای بررسی ارتباط بروز TSLC1 و ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال، بروز این پروتئین را در بافت‌های سرطانی کولورکتال و بافت‌های سالم مجاور آن بررسی نمودیم.

روش‌ها: بروز TSLC1 در 100 نمونه‌ی سرطان كولوركتال كه پیش از آن از آن‌ها بلوك پارافینی تهیه شده بود و 100 نمونه‌ی بافت سالم مجاور همان نمونه‌های توموری با روش ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط بین بروز پروتئین با ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژی بررسی شد. سن، جنس و ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژی مورد توجه قرار گرفت.

یافته‌ها: TSLC1 در تمام بافت‌ها بروز پیدا کرده بود. از بین نمونه‌های سرطانی 71 درصد کاهش بروز پروتئین TSLC1 را نسبت به بافت سالم مجاور نشان دادند. بروز پروتئین TSLC1 با مرحله‌ی سرطان، متاستاز به غدد لنفاوی و محل تومور ارتباط معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: بروز پروتئین TSLC1 ممکن است یک مارکر بیولوژیک مطلوب باشد و به عنوان یک عامل پیش‌آگهی ‌دهنده‌ی مفید برای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال محسوب شود.

واژگان کلیدی: TSLC1، سرطان کولورکتال، ژن مهارکننده‌ی تومور، ایمونوهیستوشیمی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.