دوره 30، شماره 205: هفته سوم آبان ماه 1391

ارتباط ژن ژلاتیناز B با سرطان ریه در افراد سیگاری و غیر سیگاری

مجید متولی باشی, سمیه تقوایی, سیمین همتی

چکیده


مقدمه: شواهد فزاینده‌ای پیشنهاد می‌کند که آنزیم ژلاتیناز B علاوه بر نقش در متاستاز از طریق تغییر و پردازش فاکتورهای رشد، گیرنده‌های فاکتورهای رشد، فاکتورهای آنژیوژنیک و دیگر پروتئینازها در شکل‌گیری سرطان نیز درگیر می‌باشد و بنابراین نقش اساسی در شروع و پیشروی سرطان دارد. وجود پلی‌‌مورفیسم ژنتیکی در پروموتور ژن ژلاتیناز B و ارتباط آن با چندین سرطان از جمله سرطان ریه گزارش شده است.

روش‌ها: در 172 بیمار مبتلا به سرطان ریه و 123 فرد شاهد ژنوتیپ ژلاتیناز B تعیین شد. این کار بر روی DNA ژنومیک استخراج شده از نمونه‌ی تام خون با تکنیک چند شکلی طولی قطعات DNA و با استفاده از آنزیم‌های محدودالاثر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (RFLP-PCR یا Restriction fragment length polymorphism-polymerase chain reaction) انجام شد. شمار ژنوتیپ‌های مشاهده شده با شمار مورد انتظار برای جمعیت در تعادل ‌هاردی واینبرگ توسط آزمون 2χ مقایسه شد. اختلافات با اهمیت ژنوتیپ‌ها و آلل‌ها بین گروه‌ها با استفاده از آنالیز نسبت افزاینده (Odds ratio یا OR) آزموده شد.

یافته‌ها: فراوانی مصرف سیگار در بیماران (5/57 درصد) بیشتر از افراد گروه شاهد (30 درصد) بود. توزیع ژنوتیپی ژن ژلاتیناز B به طور معنی‌داری با خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط بود (56/2 = OR، 82/23-06/0 :CI). افراد سیگاری واجد ژنوتیپ‌های TT و CT + TT بودند و به ترتیب استعداد خطر 45/3 = OR با 24/9-28/1 :CI و 66/14 = OR با 47/53-95/3 :CI برای سرطان ریه داشتند.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع ژنوتیپی ژن ژلاتیناز B به طور معنی‌داری با افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط بود و افراد سیگاری واجد ژنوتیپ‌های TT و CT + TT بودند.

واژگان کلیدی: ژلاتیناز B، RFLP-PCR، تعیین ژنوتیپ، استعمال دخانیات، سرطان ریه

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.