دوره 30، شماره 186: هفته چهارم خرداد ماه 1391

مقایسه‌ی میزان ایمونوگلوبولین A ترشحی بزاق در پرستاران بخش فوریت‌های پزشكی با کارمندان بیمارستان

پرستو گلشیری, سیامک پورعبدیان, آرش نجیمی, حمیده موسی‌زاده, جواد هاشمی‌نیا

چکیده


مقدمه: این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه‌ی میزان ایمونوگلوبولین ترشحی A (SIgA) بزاق پرستاران زن شاغل در بخش فوریت‌های پزشكی و كاركنان زن كادر اداری انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 84 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان در دو گروه پرستاران زن شاغل در بخش فوریت‌های پزشكی و کارکنان زن شاغل در بخش‌های مختلف اداری بیمارستان انتخاب شدند (42 نفر در هر گروه). جهت بررسی SIgA، از روش ELISA استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و از آزمون‌های آماری student-t و ANOVA استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین میزان SIgA در پرستاران 93/380 ± 04/338 و در کارمندان 70/354 ± 78/706 بود (001/0 > P). نتایج اختلاف معنی‌داری در میزان SIgA بین دو گروه پرستاران و کارمندان در گروه‌های سنی 29-20 سال (001/0 > P) و 39-30 سال (02/0 > P) را نشان داد. علاوه بر آن میزان SIgA بین دو گروه پرستاران و کارمندان با سابقه‌ی شغلی مختلف اختلاف معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر کار در محیط پر فشار اورژانس تأثیر مهمی بر کاهش میزان SIgA پرستاران دارد. پژوهش حاضر پیشنهاد انجام مطالعات بیشتری در خصوص استفاده از SIgA به عنوان مشابه زیستی بالقوه (Biomarker) در مواجهه با فشار‌های روانی ارائه می‌نماید.

واژگان کلیدی: ایمونوگلوبولین A ترشحی، بیمارستان، پرستار


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.