دوره 29، شماره 155: هفته سوم آبان ماه 1390:1426-1434

اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 (عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند

علی اکبر مرادی, مهدی مقرنسی, اسکندر رحیمی

چکیده


مقدمه: مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 به عنوان یکی از شاخص‌های بیماری‌های قلبی-عروقی و آترواسکلروز شناخته شده است. هدف این پژوهش مطالعه‌ی اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 (عامل التهاب عروقی) و پروفایل لیپید مردان سالمند بود.

روش‌ها: بدین منظور از بین افراد سالمند داوطلب شرکت در این پژوهش، تعداد 24 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو گروه شاهد (12 نفر) و تجربی (12 نفر) تقسیم شدند. برنامه‌ی تمرینی به مدت 12 هفته و هفته‌ای 3 جلسه، با مدت و شدت مشخص (بین 50 تا 75 درصد ضربان قلب حداکثر) اجرا شد. پس از 14 ساعت ناشتا بودن و 24 ساعت پس از آخرین جلسه‌ی تمرین و با شرایط مشابه از هر دو گروه نمونه‌ی خون گرفته شد. برای آنالیز بیوشیمیایی و سنجش مقادیر sICAM-1 از کیت تجاری DiacLone ساخت کشور فرانسه و برای سنجش میزان پروفایل لیپید از کیت‌های آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون توسط دستگاه Elisa Reader مدل Hyperion استفاده شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های kolmogorov-smirnov، Paired-t و Student-t در سطح معنی‌داری 05/0≥α با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد، 12 هفته تمرین استقامتی کاهش معنی‌داری در مقادیر sICAM-1 (05/0 >P ) ایجاد کرد. اگر چه در مقادیر پروفایل لیپید مردان سالمند (کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL، HDL)) تغییر معنی‌داری دیده نشد (05/0 ≤P ).

نتیجه‌گیری: بنابراین، با توجه به کاهش معنی‌دار شاخص التهابی sICAM-1 در مقابل عدم تغییرات معنی‌دار پروفایل لیپیدی در نتیجه‌ی تمرین استقامتی، شاید بتوان sICAM-1 را به عنوان شاخصی حساس‌تر و دقیق‌تر برای پیش‌گویی بیماری‌های قلبی-عروقی معرفی کرد.


واژگان کلیدی


تمرین استقامتی؛ پروفایل لیپید؛ sICAM-1؛ بیماری‌های قلبی-عروقی

تمام متن:

PDF

مراجع


Danneskiold-Samsoe B, Kofod V, Munter J, Grimby G, Schnohr P, Jensen G. Muscle strength and functional capacity in 78-81-year-old men and women. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1984; 52(3): 310-4.

Goldhammer E, Tanchilevitch A, Maor I, Beniamini Y, Rosenschein U, Sagiv M. Exercise training modulates cytokines activity in coronary heart disease patients. Int J Cardiol 2005; 100(1): 93-9.

Bassey EJ, Fiatarone MA, O'Neill EF, Kelly M, Evans WJ, Lipsitz LA. Leg extensor power and functional performance in very old men and women. Clin Sci (Lond) 1992; 82(3): 321-7.

Hopper CA, Gruber MB, Munoz KD, MacConnie SE, Pfingston YM, Nguyen K. Relationship of blood cholesterol to body composition, physical fitness, and dietary intake measures in third-grade children and their parents. Res Q Exerc Sport 2001; 72(2): 182-8.

Mogharnasi M, Gaeini AA, Javadi E, Kordi MR, Ravasi AA, Sheikholeslami Vatani D. The effect of endurance training on inflammatory biomarkers and lipid profiles in wistar rats. WJSS 2009; 2(2): 82-9.

Dabidi Roshan V, Gaeini AA, Ravasi AA, Javadi E. The effect of the continuous of CRP of astrain wistar 14848 rats. Olympic quarterly 2005; 13(2): 7-22. [In Persian].

Blake GJ, Ridker PM. Inflammatory bio-markers and cardiovascular risk prediction. J Intern Med 2002; 252(4): 283-94.

Paffen E, DeMaat MP. C-reactive protein in atherosclerosis: A causal factor? Cardiovasc Res 2006; 71(1): 30-9.

Ridker PM, Rifai N, Rose L, Buring JE, Cook NR. Comparison of C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction of first cardiovascular events. N Engl J Med 2002; 347(20): 1557-65.

Alizadeh N, Pezeshki M, Khoramizadeh MR, Noorozi M, Saadat F, Safavifar F. Role of adhesion molecules in health and disease. Teb va Tazkiyeh 2004; 13(1): 105-12. [In Persian].

Fatouros IG, Tournis S, Leontsini D, Jamurtas AZ, Sxina M, Thomakos P, et al. Leptin and adiponectin responses in overweight inactive elderly following resistance training and detraining are intensity related. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90(11): 5970-7.

Adamopoulos S, Parissis J, Kroupis C, Georgiadis M, Karatzas D, Karavolias G, et al. Physical training reduces peripheral markers of inflammation in patients with chronic heart failure. Eur Heart J 2001; 22(9): 791-7.

Zoppini G, Targher G, Zamboni C, Venturi C, Cacciatori V, Moghetti P, et al. Effects of moderate-intensity exercise training on plasma biomarkers of inflammation and endothelial dysfunction in older patients with type 2 diabetes. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2006; 16(8): 543-9.

Akimoto T, Furudate M, Saitoh M, Sugiura K, Waku T, Akama T, et al. Increased plasma concentrations of intercellular adhesion molecule-1 after strenuous exercise associated with muscle damage. Eur J Appl Physiol 2002; 86(3): 185-90.

Rankovic G, Milicic B, Savic T, Dindic B, Mancev Z, Pesic G. Effects of physical exercise on inflammatory parameters and risk for repeated acute coronary syndrome in patients with ischemic heart disease. Vojnosanit Pregl 2009; 66(1): 44-8.

Nielsen HG, Lyberg T. Long-distance running modulates the expression of leucocyte and endothelial adhesion molecules. Scand J Immunol 2004; 60(4): 356-62.

Burneiko RC, Diniz YS, Galhardi CM, Rodrigues HG, Ebaid GM, Faine LA, et al. Interaction of hypercaloric diet and physical exercise on lipid profile, oxidative stress and antioxidant defenses. Food Chem Toxicol 2006; 44(7): 1167-72.

Baptista S, Piloto N, Reis F, Teixeira-de-Lemos E, Garrido AP, Dias A, et al. Treadmill running and swimming imposes distinct cardiovascular physiological adaptations in the rat: focus on serotonergic and sympathetic nervous systems modulation. Acta Physiol Hung 2008; 95(4): 365-81.

Guerra RL, Prado WL, Cheik NC, Viana FP, Botero JP, Vendramini RC, et al. Effects of 2 or 5 consecutive exercise days on adipocyte area and lipid parameters in Wistar rats. Lipids Health Dis 2007; 6: 16.

Ghanbari-Niaki A, Khabazian BM, Hossaini-Kakhak SA, Rahbarizadeh F, Hedayati M. Treadmill exercise enhances ABCA1 expression in rat liver. Biochem Biophys Res Commun 2007; 361(4): 841-6.

Blake GJ, Ridker PM. Novel clinical markers of vascular wall inflammation. Circ Res 2001; 89(9): 763-71.

Witkowska AM. Soluble ICAM-1: a marker of vascular inflammation and lifestyle. Cytokine 2005; 31(2): 127-34.

Puglisi MJ, Vaishnav U, Shrestha S, Torres-Gonzalez M, Wood RJ, Volek JS, et al. Raisins and additional walking have distinct effects on plasma lipids and inflammatory cytokines. Lipids Health Dis 2008; 7: 14.

Rothenbacher D, Hoffmeister A, Brenner H, Koenig W. Physical activity, coronary heart disease, and inflammatory response. Arch Intern Med 2003; 163(10): 1200-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.