دوره 29، شماره 158: هفته دوم آذر ماه 1390:1616-1629

آیا زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از برنامه‌های پیگیری خود اطلاع دارند؟

غلامحسین صدری, بیژن قائدشرفی, زیبا فرج‌زادگان

چکیده


مقدمه: در ایران حدود دو سوم جمعیت زنان را واجدین شرایط تنظیم خانواده تشکیل می‌دهند که این جمعیت عظیم، نیازمند استفاده از روش‌های تنظیم خانواده هستند. از طرف دیگر تحقیقات مختلف نشان داده است استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری با عوارضی همراه است که به طور معمول تأکیدی بر آن‌ها در واحدهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات نمی‌گردد. با توجه به این که در استفاده‌ی طولانی مدت از وسایل پیشگیری از بارداری این عوارض می‌تواند مسأله‌ساز باشد انجام این پژوهش لازم و ضروری بود تا میزان آگاهی زنان در این خصوص سنجیده شود و برنامه‌ریزی لازم جهت ارتقای سطح آگاهی آنان انجام گیرد.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1388 در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه‌های بهداشت شهری اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل زنان واجد شرایط تنظیم خانواده بود که از یکی از روش‌های پیشگیری قرص‌های ضد بارداری
(Oral contraceptive یا OCP)، IUD (Intrauterine device)، TL (Tubal ligation) و کاندوم استفاده می‌کردند. در هر یک از گروه‌های چهار گانه‌ی فوق 65 خانم به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از واحد‌های بهداشتی درمانی مستقر در شهر اصفهان انتخاب شدند و میزان آگاهی آنان در مورد پیگیری‌ها و مراقبت‌های مستمر روش پیشگیری از بارداری به وسیله‌ی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده وارد رایانه شد و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی کل زنان مورد مطالعه 4/2 ± 52/5 بود. حداقل و حداکثر نمره‌ی اخذ شده نیز به ترتیب 0 و 10 بود. میانگین نمره‌ی آگاهی زنان استفاده کننده از روش OCP 37/1 ± 65/5، زنان استفاده کننده از IUD 84/1 ± 93/5، زنان استفاده کننده از کاندوم 36/3 ± 78/5 و زنان استفاده کننده از TL 42/2 ± 72/4 بود. طبق آزمون One way ANOVA، میانگین نمره‌ی آگاهی زنان در مورد پیگیری و مراقبت از روش پیشگیری، در چهار گروه مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار داشت (016/0 = (P.

نتیجه‌گیری: با توجه به این که میزان آگاهی زنان تحت پوشش تنظیم خانواده در زمینه‌ی عوارض، مراقبت‌ها و پیگیری‌های مورد لزوم روش پیشگیری از بارداری در حد مطلوب نمی‌باشد باید تدابیر لازم جهت ارتقای سطح آگاهی زنان در این مورد انجام شود. از طرف دیگر اقدامات مراقبتی لازم جهت تشخیص به موقع و پیشگیری از بروز عوارض احتمالی استفاده از روش پیشگیری از بارداری به انجام برسد.


واژگان کلیدی


تنظیم خانواده؛ روش‌های پیشگیری از بارداری؛ پیگیری و مراقبت

تمام متن:

PDF

مراجع


Barzegar R, Haghshenas N. Evaluate the performance of 49-15 year old women in family planning knowledge and practice in Bushehr. Iran South Med J 1997; 1(2): 131-8. [In Persian]..

Qasemzadeh Soroush M. Knowledge and practice of women (49-10 years) with spouse about family planning. Nabz 1995; 4(7). [In Persian].

Matin M. Unwanted pregnancy. Peyk Mama 1994; 4: 16-7. [In Persian].

Salemi P. Users experiences of contraceptive methods in health centers of Isfahan in 2005, [Thesis]. Isfahan: School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences; 2006. [In Persian].

Smirova S, Chochola M, Varejka P, Aschermann M. Thromboembolic complications in the use of oral estrogen-gestagen contraceptives. Vnitr Lek 2001; 47(7): 460-4.

Hannaford PC, Kay CR. The risk of serious illness among oral contraceptive users: evidence from the RCGP's oral contraceptive study. Br J Gen Pract 1998; 48(435): 1657-62.

Cerel-Suhl SL, Yeager BF. Update on oral contraceptive pills. Am Fam Physician 1999; 60(7): 2073-84.

Hatcher R, Trussell J, Stewart F, Cates Jr W, Stewart GK, Stewart F, et al. Contraceptive Technology. 17th ed. London: BMJ Books; 1998.

Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Lancet 1997; 349(9060): 1202-9.

Pillitteri A. Maternal & Child Health Nursing: Care of the Childbearing & Childrearing Family. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

Mirmohammadali M, Mirmolaei T, Babaei GH, Borghei N. The comparative study of side effect DMPA with OCP (LD) in reproductive women referring to health center in Kalaleh. Hayat 2002; 8(2): 21-31.

Almasi F, Asif S. Evaluation of unwanted pregnancies in women living in Qazvin city and countryside in 1995. J Qazvin Univ Med Sci 1995; 4: 49-57. [In Persian].

Firouzabadi M. Satisfaction and complaint review and comparison of methods of contraception in women referred to health centers in Isfahan 2009, [Thesis]. Isfahan: School of Nursing and Midwifery; 2009. [In Persian].

Jafari N, Eslami M, Khoshbin S, Delaware B, Kaviyanpor SH, Arshinchi M. Instructions on methods of contraception in the Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2004. [In Persian]

Sangi-Haghpeykar H, Poindexter AN, III, Bateman L, Ditmore JR. Experiences of injectable contraceptive users in an urban setting. Obstet Gynecol 1996; 88(2): 227-33.

Rajaei M, Abedi Asl J, Zare SH. A Five-Year Clinical Experience of Using Norplant Contraceptive Subdermal Implants in Bandar Abbas. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2005; 9(2). [In Persian]

Blumenthal PD, Gemzell-Danielsson K, Marintcheva-Petrova M. Tolerability and clinical safety of Implanon. Eur J Contracept Reprod Health Care 2008; 13 Suppl 1: 29-36.

Najafi F, Rakhshani F. Evaluation of regret after vasectomy and Tubal in Zahedan and Zabol in 2006. J Reprod Fertil. 2008; 8(4): 351-45. [In Persian].

MacIsaac L, Espey E. Intrauterine contraception: the pendulum swings back. Obstet Gynecol Clin North Am 2007; 34(1): 91-111, ix.

Sarma SP, Garafalo K, Graves WL. Use of the intrauterine device by inner-city women. Arch Fam Med 1998; 7(2): 130-3.

Oddens BJ. Women's satisfaction with birth control: a population survey of physical and psychological effects of oral contraceptives, intrauterine devices, condoms, natural family planning, and sterilization among 1466 women. Contraception 1999; 59(5): 277-86.

Drife JO, Drife J, Magowan B. Clinical Obstetrics and Gynaecology. Col Florida, México: Elsevier Health Sciences; 2004.

Shojaei Tehrani H. Population, family planning and reproductive health. Tehran, Iran: Iranian Students Book Agency; 2012. [In Persian].

Najafi F, Rakhshani F. Evaluation of regret after vasectomy and Tubal in Zahedan and Zabol in 2006. J Reprod Fertil. 2008; 8(4): 351-45. [In Persian].

Hojjati F. The relationship between the attitudes of health workers about family planning with their performance under the home health population Shahrekord city in 2000. [Thesis]. 2000. [In Persian].

Farajzadegan Z. Assess the role of continuous quality care in family planning to reduce unintended pregnancies in selected sites in the city for 6 months, [Thesis]. Isfahan, Iran: 2001. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.