دوره 30، شماره 182: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1391

شدت پنومونی در بیماران با تشخیص پنومونی اكتسابی در بزرگ‌سالان بستری در بخش عفونی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

سحر امامی نائینی, علیرضا امامی نائینی, كیانا شیرانی, فرنوش میرزاده, احمد باقری

چکیده


مقدمه: پنومونی اكتسابی در جامعه می‌تواند از بهبودی كامل تا مرگ باشد. جهت تعیین شدت پنومونی و پیش‌آگهی، سیستم‌های نمره‌دهی متعددی ابداع شده است. شاخص شدت پنومونی (Pneumonia severity index یا PSI) یك روش استاندارد قابل قبول، با معیارهای پیش‌گویی كننده‌ی دقیق، مؤثر و مطمئن جهت تصمیم‌گیری چگونگی نوع و محل درمان می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی شدت پنومونی در بیماران بستری شده در بخش عفونی بزرگ‌سالان بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی 15 ماهه (از دی ماه 1388 لغایت اسفند 1389) بیماران با تشخیص پنومونی اكتسابی که در بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بستری بودند، با استفاده از سیستم نمره‌دهی PSI مورد بررسی قرار گرفتند و در كلاس‌‌های پنج گانه دسته‌بندی شدند.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی شدت پنومونی در بیماران مذکور 3/33 ± 4/91 با دامنه‌ی 166-19 بود که بر اساس آن، 9 بیمار (1/19 درصد) در کلاس I، 7 نفر (9/14 درصد) در کلاس II، 7 نفر (9/14 درصد) در کلاس III، 17 نفر (2/36 درصد) در کلاس IV و 7 نفر (9/14 درصد) در کلاس V قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری: حدود نیمی از بیماران مورد مطالعه‌ی ما كه در بخش بیماری‌های عفونی بستری بودند، با در نظر گرفتن این سیستم نمره‌دهی می‌توانستند درمان سر پایی شوند. از طرف دیگر، حدود 20 درصد از بیماران این مطالعه كه در كلاس V قرار داشتند، بر اساس این سیستم نمره‌دهی اندیكاسیون بستری در بخش مراقبت‌های ویژه را داشتند. به نظر می‌رسد باید در هنگام پذیرش بیماران در بخش اورژانس دقت بیشتری به سیستم نمره‌دهی PSI و تعیین شدت بیماری در جهت انتخاب نوع و محل درمان شود. از سوی دیگر با استفاده از این سیستم نمره‌دهی می‌توانیم تا حدودی پیش‌آگهی مرگ احتمالی بیماران را حدس بزنیم.

واژگان کلیدی: پنومونی اكتسابی در جامعه، شدت پنومونی، بخش عفونی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.