دوره 31، شماره 224: هفته دوم فروردین ماه 1392:78-81

گزارش مورد: دیسفاژی به عنوان اولین علامت در بیماری ویلسون

احمد چیت‌ساز

چکیده


مقدمه: تظاهرات اولیه‌ی بیماری ویلسون متنوع هستند. در نتیجه ذهن پزشک را کمتر متوجه تشخیص زود هنگام بیماری می‌کند که پیامد آن به تأخیر افتادن درمان به موقع و بروز عوارض عصبی و گورشی ماندگار می‌باشد. یکی از تظاهرات اولیه این بیماری دیسفاژی است.

گزارش مورد: پسر 15 ساله‌ای به علت دیسفاژی و سیالوره به دفعات توسط متخصصین گوارش ویزیت شد و داروهای مختلف گوارشی دریافت کرد. برای وی رادیوگرافی قسمت فوقانی دستگاه گوارش و دو نوبت آندوسکوپی انجام شد، پس از ارجاع بر اساس مشاهدات بالینی و پایین بودن سرولوبلاسمین و مس سرم و افزایش میزان مس ادرار 24 ساعته و مشاهده‌ی حلقه کایزر فلیشر در قرنیه، بیمار با تشخیص بیماری ویلسون تحت درمان با D-penicillamin قرار گرفت و پس از چند روز دیسفاژی او بر طرف شد. با گذشت 2-1 هفته از شروع درمان از شدت علایم نورولوژیک وی نیز کاسته شد.

نتیجه‌گیری: تشخیص زود هنگام بیماری ویلسون و به فکر این بیماری بودن به علت گوناگونی تظاهرات موجب درمان به موقع و پیشگیری از باقی ماندن علایم نورولوژیک و گوارشی به صورت دایمی می‌شود.


واژگان کلیدی


دیسفاژی؛ بیماری ویلسون

تمام متن:

PDF

مراجع


Ropper A, Samuels M. Adams and Victor's principles of neurology. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009. p. 940-7.

Menkes J. Disorder of metal metabolism. In: Rowland LP, Pedley TA, editors. Merritt's neurology. 12th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. p. 654-8.

Jankovic J, Shannon KM. Movement disorders. In: Rowland LP, Pedley TA, editors. 12th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. p. 2114-5.

Pandit A, Bavdekar A, Bhave S. Wilson's disease. Indian J Pediatr. 2002; 69(9): 785-91.

Svetel M, Kozić D, Stefanova E, Semnic R, Dragasevic N, Kostic VS. Dystonia in Wilson's disease. Mov Disord. 2001; 16(4): 719-23.

Machado A, Chien HF, Deguti MM, Cancado E, Azevedo RS, Scaff M, et al. Neurological manifestations in Wilson's disease: Report of 119 cases. Mov Disord 2006; 21(12): 2192-6.

Soltanzadeh A, Soltanzadeh P, Nafissi S, Ghorbani A, Sikaroodi H, Lotfi J. Wilson's disease: a great masquerader. Eur Neurol 2007; 57(2): 80-5.

Brewer GJ, Askari F, Lorincz MT, Carlson M, Schilsky M, Kluin KJ, et al. Treatment of Wilson disease with ammonium tetrathiomolybdate: IV. Comparison of tetrathiomolybdate and trientine in a double-blind study of treatment of the neurologic presentation of Wilson disease. Arch Neurol 2006; 63(4): 521-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.