دوره 29، شماره 158: هفته دوم آذر ماه 1390:1637-1641

اجمالی بر معرفی فلسفه‌ی پزشکی

مریم شرقی, مجید غیاث

چکیده


آن‌چه اساس و مبنای فلسفه‌ی پزشکی را شکل می‌دهد سؤالاتی از این قبیل است که آیا حوزه‌ای پژوهشی به نام فلسفه‌ی پزشکی (Philosophy of medicine) وجود دارد؟ این حوزه، یک حوزه‌ی مستقل است یا شاخه‌ای از فلسفه‌ی علم است؟ ارتباط این حوزه با حوزه‌ی اخلاق پزشکی چیست ؟ و بسیاری سؤالات دیگر. ما در این پژوهش به دنبال ارائه‌ی تعریفی مناسب برای فلسفه‌ی پزشکی رویکردهایی به این حوزه وجود دارد، بودیم.

تمام متن:

PDF

مراجع


Engelhardt HT, Erde EL. Philosophy of medicine. In: Durbin PT, editor. A Guide to the culture of science, technology, and medicine.New York: Free Press; 1984.

Fleck L. The founder of the philosophy of modern medicine. The Cancer Journal 1992; 5(6): 304-5.

Pellegrino ED. What the philosophy of medicine is. Theor Med Bioeth 1998; 19(4): 315-36.

Caplan AL. Does the philosophy of medicine exist? Theor Med 1992; 13(1): 67-77.

Engelhardt HT, Schaffner KF, Erde EL. Philosophy of Medicine. Routledge Encyclopedia of Philosophy. New York: Routledge; 1998.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.