دوره 30، شماره 175: هفته اول فروردین ماه 1391

شیوع Hypernasality بعد از جراحی اولیه‌ی شکاف کام در کودکان مبتلای متولد شده مراجعه کننده به تیم شکاف کام

حیدر علی داوری, ملیحه زاهدی, فاطمه درخشنده

چکیده


مقدمه: اطفالی که با شکاف کام به دنیا می‌آیند نیازمند مداخلات طولانی مدت و تیمی می‌باشند. یکی از این مداخلات، ترمیم اولیه‌ی شکاف کام می‌باشد که این جراحی باعث توانایی‌های گفتاری و شنوایی می‌باشد. با این حال یکی از مشکلات پایدار پس از جراحی، Hypernasality می‌باشد و از شیوع بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی شیوع Hypernasality و تعیین عوامل مؤثر در افزایش و کاهش شیوع آن بود.

روش‌ها: در این بررسی پرونده‌ی بیماران مراجعه کننده به تیم شکاف کام از بایگانی استخراج و کودکان 3 تا 10 سال وارد مطالعه شدند. جنس، وسعت شکاف، سن جراحی، عوارض پس از عمل، تکنیک جراحی به کار رفته و ارتباط این متغیر‌ها با شیوع Hypernasality مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه، 165 بیمار در سن 10-3 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 2/61 درصد بیماران پسر و 3/38 درصد دختر بودند. شیوع Hypernasality در بررسی ما 9/70 درصد بود. شیوع و شدت Hypernasality در دختران و پسران تفاوت معنی‌داری نداشت (85/0 = P). وسعت شکاف کام در 8/21 درصد از بیماران در حد کام نرم (Soft plate)، 4/16 درصد کام نرم و سخت (Soft and hard plate)، 40 درصد کام نرم و سخت و شکاف لب یک طرفه (Unilateral cleft lip یا UCL)، 2/18 درصد کام نرم و سخت و شکاف لب دو طرفه (Bilateral cleft lip یا BCL) و 6/3 درصد در حد زیر مخاطی (Submacosal) بود. رابطه‌ی معنی‌داری بین وسعت شکاف کام و Hypernasality یافت نشد (71/0 = P). شیوع Hypernasality به طور معنی‌داری در استفاده از تکنیک Langen back بیشتر از سایر تکنیک‌های جراحی به کار رفته بود (03/0 > P). شیوع Hypernasality در کودکانی که در سنین بالاتر جراحی شده بودند، به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: شیوع Hypernasality در جمعیت مورد مطالعه‌ی ما در مقایسه با سایر مراکز بالا بود.

واژگان کلیدی: شکاف کام، Hypernasality، تکنیک جراحی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.