دوره 30، شماره 190: هفته چهارم تیر ماه 1391

توزیع فراوانی کاهش فشار خون وضعیتی ، افزایش فشار خون شبانه و کاهش فشار خون متعاقب صرف غذا درمبتلایان به بیماری پارکینسون : مطالعه مورد – شاهدی

احمد چیت‌ساز, محمد سعادت‌نیا, ملیحه خلیلی بندالی

چکیده


مقدمه: در بیماری پارکینسون کاهش فشار خون وضعیتی یک اختلال شایع اتونومیک است. فرضیه‌های مهم توجیه‌کننده‌ی کاهش فشار خون وضعیتی عبارت هستند از قطع عصب (Denervation) سمپاتیک و درمان با داروهای دوپامینرژیک. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین سهم هر یک از عوامل فوق در بروز کاهش فشار خون وضعیتی، افزایش فشار خون شبانه و کاهش فشار خون متعاقب صرف غذا بود.

روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی مورد-شاهدی بود. بیماران پارکینسونی بیش از 6 ماه، روزانه بیشتر از 500 میلی‌گرم لودوپا دریافت می‌کردند، در گروه مورد قرار گرفتند. بیمارانی که تا زمان مطالعه لودوپا دریافت نکرده بودند گروه شاهد را تشکیل ‌دادند. با استفاده از فشارسنج جیوه‌ای وجود یا فقدان کاهش فشار خون وضعیتی و با به کارگیری دستگاه مانیتورینگ فشار خون قابل حمل (Portable)، کاهش فشار خون متعاقب صرف غذا و پر فشاری خون شبانه مورد ارزیابی قرار گرفت. شدت بیماری پارکینسون توسط مقیاس Hoehn and Yahr staging scale تعیین گردید. آنالیز داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و با استفاده از آزمون‌های 2χ و Student-t انجام شد.

یافته‌ها: 50 بیمار در دو گروه (25 بیمار در هر گروه) بررسی شدند. از نظر سن، جنس و شدت بیماری تفاوتی بین دو گروه دیده نشد، که حاکی از آن بود که بیماران گروه شاهد به طور مناسبی با گروه مورد همسان گردیده بودند. توزیع فراوانی فشار خون وضعیتی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 12 و 20 درصد، کاهش فشار خون پس از صرف غذا به ترتیب 12 و 24 درصد و پر فشاری خون شبانه به ترتیب 40 و 56 درصد بود. توزیع فراوانی متغیرهای فوق بین دو گروه، تفاوت معنی‌داری نداشت. توزیع فراوانی کاهش فشار خون وضعیتی و کاهش فشار خون متعاقب غذا به طور مشخص با شدت بیماری مرتبط بود (به ترتیب 015/0 = P و 001/0 > P) ولی ارتباطی با افزایش فشار خون شبانه نداشت.

نتیجه‌گیری: اگر چه شیوع کاهش فشار خون وضعیتی بین گروه مورد و شاهد متفاوت بود ولی این تفاوت معنی‌دار نبود. از طرف دیگر شدت بیماری یک ارتباط قوی با شیوع کاهش فشار خون وضعیتی و پایین آمدن فشار خون متعاقب صرف غذا در مبتلایان به بیماری پارکینسون داشت.

واژگان کلیدی: پارکینسون، کاهش فشار خون وضعیتی، کاهش فشار خون متعاقب صرف غذا، افزایش فشار خون شبانه


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.