دوره 30، شماره 180: هفته دوم اردیبهشت ماه 1391

بررسی الگوهای ریبوتایپی سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتایپ انتریتیدیس در نمونه‌های جدا شده از بیماران در تهران

رضا رنجبر, میثم سرشار, سعید مروتی

چکیده


مقدمه: باکتری سالمونلا انتریکا زیرگونه‌ی انتریکا سروتایپ انتریتیدیس مهم‌ترین عامل در ابتلا به بیماری سالمونلوز در انسان است. همچنان شیوع عفونت‌های سالمونلا انتریتیدیس به خصوص در دهه‌ی اخیر در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، بررسی ریبوتایپ‌های سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتایپ انتریتیدیس جدا شده از بیماران مشکوک به عفونت با این باکتری بستری شده در بیمارستان‌های تهران با استفاده از روش ریبوتایپینگ بود.

روش‌ها: در یك مطالعه‌ی توصیفی، از فروردین 1387 لغایت مرداد ماه 1389 طبق روش استاندارد 650 نمونه‌ی بالینی از جمله مدفوع، خون، ادرار و غیره از بیماران مشکوک به عفونت با سالمونلا از برخی بیمارستان‌های تهران جمع‌آوری شد. از روش‌های استاندارد باکتریولوژیکی و سرولوژیکی جهت جداسازی و تعیین هویت ایزوله‌های باکتریایی استفاده گردید. در نهایت جهت تایپینگ ایزوله‌های جدا شده از روش ریبوتایپینگ استفاده شد.

یافته‌ها: تکنیک ریبوتایپینگ با استفاده از آنزیم برش دهنده‌ی PstI توانست تمام ایزوله‌های جدا شده‌ی سروتایپ انتریتیدیس را تایپ‌بندی نماید. الگوی باندی به دست آمده در تمامی ایزوله‌ها دارای اندازه‌ای بین 4/1 و 8/16 کیلوباز بود. در مجموع 27 ایزوله متعلق به سروتایپ انتریتیدیس، به 3 دسته‌ی 1d تا 3d دسته‌بندی شدند. بیشترین تعداد سویه (20 مورد) در دسته‌ی 1d قرار داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق حکایت از آن داشت که سویه‌های در گردش سالمونلا انتریتیدیس در تهران، به طور عمده مربوط به یک ریبوتایپ می‌باشند.

واژگان کلیدی: سالمونلا انتریتیدیس، ریبوتایپینگ، سالمونلوز


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.