دوره 30، شماره 177: هفته سوم فروردین ماه 1391

مقایسه‌ی میزان Monocyte Chemotactic Protein-1و نیتریک اکساید در سرم افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم

فائزه محمدی, منیژه نریمانی, نفیسه اسمعیل, حسین یوسفی, عباسعلی اسکندریان, سید حسین حجازی

چکیده


مقدمه: شناخت و نقش عملکرد سیستم ایمنی و عوامل مختلف آن در التیام ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی، درمان و کنترل بیماری ضروری به نظر می‌رسد. طبق مطالعات انجام شده، فاکتورهای ایمنی مثل MCP1 (Monocyte chemotactic protein-1) و نیتریک اکساید (Nitric oxide یا NO) دارای اثرات تعیین کننده‌ای در روند التیام ضایعات می‌باشند. بنابراین در این مطالعه سعی شد تداخل فاکتورهای ذکر شده با گلوکانتیم، داروی انتخابی درمان این بیماری، مورد بررسی قرار گیرد.

روش‌ها: از موارد مشکوک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، 44 بیمار (شامل 38 مرد و 6 زن) که آزمایش مستقیم جلدی آن‌ها پس از رنگ‌آمیزی با گیمسا از نظر بیماری لیشمانیوز مثبت شده بود، انتخاب شدند.  قبل از تجویز هر نوع داروی درمانی، 5 سی‌سی خون جهت اندازه‌گیری فاکتورهای MCP1 و NO از آن‌ها گرفته شد و پس از جداسازی سرم بیماران، تا زمان بررسی در 70- درجه‌ی سانتی‌گراد نگه‌داری شد. از همین بیماران 2 تا 4 هفته بعد از دریافت آخرین دوز دارویی جهت بررسی فاکتورهای ذکر شده، خون‌گیری مجدد انجام شد.

یافته‌ها: جهت بررسی رابطه‌ی متغیرهای NO و MCP1 قبل و بعد از درمان از آزمون Paired-t استفاده شد. در این بررسی ملاحظه شد که بین 2 فاکتور ذکر شده و درمان دارویی با گلوکانتیم رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد (05/0 > P)، به طوری که افزایش معنی‌دار MCP1 و NO پس از درمان و التیام ضایعه‌ی جلدی گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: MCP1 القا کننده‌ی فعالیت‌های ضد لیشمانیایی در ماکروفاژها از طریق تولید NO است و در نتیجه باعث هدایت پاسخ ایمنی به سمت Th1 و کشتن انگل درون سلولی می‌شود.

واژگان کلیدی: نیتریک اکساید، لیشمانیوز جلدی، پروتئین -1 جاذب شیمیائی مونوسیت‌ها


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.