دوره 30، شماره 175: هفته اول فروردین ماه 1391

تشخیص و جداسازی عامل لیشمانیوز جلدی در اصفهان با روش ITS-PCR

فائزه محمدی, منیژه نریمانی, شهرام نکوئیان, لیلا شیرانی بیدآبادی, فریده محمدی, سید محسن حسینی, سید حسین حجازی

چکیده


مقدمه: لیشمانیوز جلدی، بیماری انگلی است که به عنوان یک مشکل بهداشتی در بخش‌هایی از ایران به ویژه در استان اصفهان محسوب می‌شود. به علت تشابهات فنوتیپی اغلب گونه‌های Leishmania و مخازن متفاوت بیماری در دو شکل خشک و مرطوب، تعیین گونه‌ی انگل لازم می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از تکنیک PCR (Polymerase chain reaction) گونه‌های انگل عامل لیشمانیازیس مشخص شد.

روش‌ها: از 60 مورد مشكوك به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، بیمارانی كه آزمایش مستقیم جلدی آن‌ها پس از رنگ‌آمیزی با گیمسا، از نظر بیماری لیشمانیوز مثبت شده بود، انتخاب شدند و پس از تهیه‌ی كشت و استخراج DNA به روش
ITS-PCR (Internal transcribed spacers-polymerase chain reaction) گونه‌ی عامل بیماری تعیین گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه با استفاده از روش ITS-PCR، 60 ایزوله مورد بررسی قرار گرفت و گونه‌ی غالب L.major گزارش شد.

نتیجه‌گیری: تمام گونه‌های انگل از نظر مورفولوژیکی یکسان می‌باشند و تشخیص گونه‌ها به روش‌های پارازیتولوژی (میكروسكوپی و كشت) امکان‌پذیر نیست. با توجه به این كه اصفهان یكی از كانون‌های آندمیك بیماری لیشمانیوز جلدی است، بنابراین جهت مبارزه با مخازن، پیش‌گیری و درمان بیماری، شناسایی گونه‌های انگل از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.

واژگان کلیدی: لیشمانیوز جلدی، لیشمانیا ماژور

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.