دوره 30، شماره 189: هفته سوم تیر ماه 1391

بررسی اثر Enhanced External Counter Pulsation بر عملکرد قلب در بیماران عروق کرونر با نارسایی بطن چپ

عبدالرسول مولودی, مهدی نعلینی, پروین عزتی

چکیده


مقدمه: از Enhanced External Counter Pulsation (EECP) در کاهش درد سینه بیماران با آنژین مقاوم استفاده می‌شود اما هنوز در مورد اثرات آن بر نارسایی قلب تناقضاتی وجود دارد. این مطالعه برای مشخص شدن اثربخشی EECP در بیماران عروق کرونر با نارسایی بطن چپ انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 30 بیمار ایسکمی با کسر جهشی بطن چپ کمتر از 35 درصد انجام شد. درمان شامل 35 جلسه، هر جلسه 1 ساعت‌، 5 روز در هفته و به مدت 7 هفته بود. پس از درمان، داده‌ها توسط آزمون Paired-t مورد مقایسه قرار گرفت و مقدار P کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 30 بیمار (28 نفر مرد با میانگین سنی 10 ± 55 سال) مورر بررسی قرار گرفتند. در اکوکاردیوگرافی بهبود معنی‌داری در کسر جهشی بطن چپ، اختلال حرکت دیواره‌های قلب، درصد تغییرات قطر بطن چپ و قطر داخلی بطن چپ در انتهای سیستول دیده شد. همچنین دفعات بروز آنژین کاهش و سطح کارکردی بیماران ارتقا یافت. در حالی که از نظر قطر داخلی بطن چپ انتهای دیاستول، نسبت سرعت جریان خون در دریچه‌ی میترال در ابتدا به انتهای دیاستول و مصرف نیتروگلیسرین بهبود معنی‌داری دیده نشد. کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش سطح کیفیت زندگی روانی و جسمانی بیماران مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه EECP باعث بهبودی عملکرد انقباضی بطن چپ، کاهش بروز آنژین صدری، بهبود سطح کارکردی و نیز بهبود کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی گردید. انجام مطالعه بیشتر درباره‌ی اثر EECP در نارسایی قلب ناشی از ایسکمی توصیه می‌گردد.

واژگان کلیدی: Enhanced External Counter Pulsation، اختلال کارکرد بطن چپ، ایسکمی قلب

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.