دوره 30، شماره 184: هفته دوم خرداد ماه 1391

ارتباط بین اختلال بیش‌فعالی و کاهش توجه با شب‌ ادراری در کودکان مبتلا به شب ادراری

پارسا یوسفی, بهمن صالحی, محمدرضا فیروزی‌فر, حمید شیخ‌الاسلامی

چکیده


مقدمه: اختلال بیش‌فعالی- كاهش توجه (Attention deficit hyperactivity disorder یا ADHD) شایع‌ترین اختلال رفتاری عصبی كودكی است كه 10-5 درصد كودكان سن مدرسه را مبتلا می‌كند. به نظر می‌رسد كه این اختلال در كودكان مبتلا به شب ‌ادراری بیشتر باشد. هدف از مطالعه، بررسی ADHD در كودكان مبتلا به شب ‌ادراری و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان امیر كبیر اراك بود.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی روی 100 مورد كودك مبتلا به شب ‌ادراری و 100 كودك غیر مبتلا به شب ‌ادراری در محدوده‌ی سنی 5 تا 16 سال انجام شد. برای بیماران پرسش‌نامه‌ی 48 سؤالی Conners و چک لیست جمع‌آوری اطلاعات شامل سن، جنس، سابقه‌ی بیماری مادر حین بارداری، وزن تولد و سابقه‌ی ضربه به سر تكمیل شد. اطلاعات با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون آماری 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 16 مورد از كودكان مبتلا به شب ‌ادراری (16 درصد) و 5 مورد از کودکان گروه شاهد (5 درصد) كاهش توجه داشتند كه اختلاف معنی‌دار بود (01/0 > P). همچنین در گروه مورد 25 بیمار (25 درصد) مبتلا به بیش‌فعالی، رفتار تكانشی و در گروه شاهد 16 مورد (16 درصد) مبتلا به این اختلال بودند که اختلاف آن‌ها معنی‌دار نبود (08/0 = P).

نتیجه‌گیری: اختلال ADHD در كودكان مبتلا به شب ‌ادراری به طور قابل توجهی بیش از گروه شاهد بود. بنابراین می‌توان گفت که بین شب ‌ادراری و ADHD ارتباط وجود دارد، اما این ارتباط قابل تعمیم به کل جامعه نمی‌باشد و نیاز به مطالعات با حجم نمونه‌ی بیشتر و در مراکز درمانی دیگر می‌باشد.

واژگان کلیدی: شب ادراری، كمبود توجه و بیش‌فعالی، كودكان


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.