دوره 30، شماره 202: هفته چهارم مهرماه 1391

خالص‌سازی، تعیین ماهیت و بررسی خاصیت ضد میکروبی اگزوپلی‌ساکارید کفیران به دست آمده از دانه‌های کفیر

مرضیه رضائی, سعیده زاغیان, گیتی امتیازی

چکیده


مقدمه: کفیر پروبیوتیکی است که دانه‌های ژله‌ای قابل رشدی تولید می‌کند و شامل مجموعه‌ای از باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمرها می‌باشد. این میکروارگانیسم‌ها به وسیله‌ی یک ماتریکس پلی‌ساکاریدی به نام کفیران احاطه شده‌اند. کفیران یک گلوکوگالاکتان منشعب محلول در آب است که دارای فعالیت‌های ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد توموری می‌باشد.

روش‌ها: دانه‌های کفیر به طور مداوم در شیر پاستوریزه کشت داده شدند. پس از شستشوی دانه‌ها با آب مقطر استریل با دو دمای 50 و 100 درجه‌ی سانتی‌گراد و جدا کردن دانه‌ها، نمونه‌ها سانتریفیوژ شدند و پلی‌ساکارید با اتانول سرد رسوب داده شد و پس از حل کردن در آب مقطر داغ استریل، در نهایت لیوفیلیزه گردید. میزان پروتئین موجود در نمونه اندازه‌گیری شد. فعالیت ضد میکروبی عصاره‌ی کفیران در برابر چندین سویه‌ی معرف به روش انتشار چاهک بررسی شد. همچنین اثر آنزیم‌‌های پروتئولیتیک بر فعالیت ضد میکروبی کفیران بررسی گردید.

یافته‌ها: هر دو نمونه (خالص‌سازی در 50 و 100 درجه‌ی سانتی‌گراد) دارای اثر مهاری بر رشد باکتری‌های معرف بودند. واکنش برادفورد نشان داد عصاره‌ی به دست آمده دارای پروتئین بود، ولی فعالیت ضد میکروبی آن تا حدی در برابر آنزیم‌های پروتئولیتیک حفظ شد.

نتیجه‌گیری: در این تحقیق نشان داده شد که فعالیت ضد میکروبی عصاره‌ی کفیران به محتوای پروتئینی موجود در آن نیز بستگی دارد.

واژگان کلیدی: پروبیوتیک، دانه‌های کفیر، کفیران، فعالیت ضد میکروبی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.