دوره 30، شماره 193: هفته سوم مرداد ماه 1391

بررسی فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ در سرطان پستان و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی تظاهر بیماری

فریبرز مکاریان, فریبا ‌هاشمی, ندا معتمدی, محمد آرش رمضانی, محمدرضا مهاجری, ندا عبدیزدان, پرنیان تابش, شیرین مکاریان, مائده عباسی

چکیده


مقدمه: تاکنون فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ی متعددی برای سرطان پستان شناسایی شده است که گیرنده‌های هورمون‌های استروییدی و فاکتور رشد اپیدرمال انسانی 2 (Human epidermal growth factor receptor 2 یا HER2) و پروتئین P53 از جمله‌ی آن‌ها هستند. در این مطالعه، فراوانی بروز این فاکتورها و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی بروز بیماری در زنان مبتلا در شهر اصفهان بررسی شد.

روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی در مقطع زمانی بین سال‌های 1378 تا 1388 بر روی خانم‌های مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه‌گیری سرشماری انجام گردید. اطلاعات بیماران از پرونده‌های آنان استخراج و در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16وارد شد. سپس این اطلاعات با کمک آمارهای توصیفی مانند فراوانی، میانگین، 2χ و آزمون‌های غیر پارامتری تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه ۶۸۵ بیمار بررسی شدند که میانگین سنی آن‌ها 07/11 ± 39/۴۷ سال بود. از میان بیماران بررسی شده در زمان مراجعه، 22 نفر در مرحله‌ی 1، 372 نفر در مرحله‌ی 2، 60 نفر در مرحله‌ی 3 و 38 نفر در مرحله‌ی 4 بیماری قرار داشتند. فراوانی گیرنده‌ی استروژن 4/39 درصد، گیرنده‌ی پروژسترون 9/36 درصد، پروتئین P53 9/49 درصد و HER2 3/23 درصد بود. بین مثبت یا منفی ‌بودن گیرنده‌ی استروژن در مرحله‌ی 4 بیماری، گیرنده‌ی پروژسترون در مرحله‌ی 2 و 4 بیماری، P53 در تمام مراحل بیماری و HER2 در مرحله‌ی 2 بیماری، تفاوت معنی‌داری وجود داشت. فراوانی فاکتورها بین مراحل مختلف بیماری اختلاف معنی‌داری نداشت. به علاوه گیرنده‌های استروژن و پروژسترون بر خلاف HER2 و P53، با سن بیماران ارتباط داشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که بررسی اختصاصی وضعیت این فاکتورها در زمان تشخیص بیماری برای گرفتن تصمیم درمانی مناسب و پی‌گیری‌های بعدی در طول بیماری لازم است، اما در نظر گرفتن تفاوت‌های جمعیتی در این موضوع نیز ضروری می‌باشد.

واژگان کلیدی: سرطان پستان، فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده، ایران


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.