دوره 30، شماره 175: هفته اول فروردین ماه 1391

بررسی ارزش تشخیصی Fine needle aspiration در مقایسه با Core needle biopsy در زنان مبتلا به توده‌ی پستان

غلامرضا مهاجری, هبه خضره, علی مهرابی کوشکی, حمیدرضا مهاجری, محمدرضا مهاجری, مهری فقیهی

چکیده


مقدمه: حدود یك نهم زنان به سرطان پستان مبتلا می‌شوند و عده‌ی بسیار بیشتری دارای توده‌ی پستان هستند. سرطان پستان حدود 30 درصد كل سرطان‌های زنان را تشكیل می‌دهد. یكی از اقدامات در تشخیص اولیه‌ی نوع توده، سیتولوژی توسط نمونه‌برداری سوزنی ظریف (Fine needle aspiration یا FNA) می‌باشد كه قدرت پیش‌گویی کننده‌ی آن به عوامل زیادی بستگی دارد، ولی نسبت به روش‌های تشخیصی دیگر مانند CNB (Core needle biopsy) سریع‌تر و کمتر تهاجمی است. هدف از این مطالعه، بررسی ارزش تشخیصی FNA در مقایسه با CNB در زنان مبتلا به توده‌ی پستان بود.

روش‌ها: این یك مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1389 و 1390در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری شامل بیمارانی بود که جهت انجام بیوپسی معرفی گردیده بودند. روش انجام این مطالعه به این صورت بود که تحت هدایت سونوگرافی پس از بی‌حسی موضعی با سرنگ، FNA انجام و بعد از همان محل CNB انجام ‌گردید. برای تهیه‌ی لام‌ها نمونه روی لام پخش و با اسپری فیکساتور تثبیت گردید. نمونه‌ی CNB با مشخصات بیمار همان روز و لام‌ها با کد و بدون نام چند روز بعد به آزمایشگاه ارسال گردید. کلیه‌ی داده‌های به دست آمده در یک چک لیست ثبت و توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 آنالیز شد.

یافته‌ها: FNA در مقایسه با بیوپسی سوزنی دارای حساسیت 8/84 و ویژگی 4/94 درصد بود. ارزش اخباری مثبت تست FNA 1/95 درصد و ارزش اخباری منفی آن 9/82 درصد بود.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، تست FNA تحت راهنمایی سونوگرافی دارای حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری بالایی جهت تشخیص تومورهای پستان است و می‌تواند به عنوان یك ابزار مناسب تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد، ولی از آن جایی كه اكثر پزشکان جهت اقدامات درمانی به یك تشخیص دقیق نیاز دارند، اقدام به بیوپسی از توده می‌کنند. در عین حال در افرادی كه به علت اختلال انعقادی و ترس از بیوپسی امكان انجام آن وجود نداشته باشد یا تشخیص سریع مد نظر باشد، می‌توان از FNA استفاده کرد.

واژگان کلیدی: نمونه‌برداری سوزنی ظریف، بیوپسی، سرطان پستان، توده‌ی پستان


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.