دوره 30، شماره 189: هفته سوم تیر ماه 1391

ارزیابی آستانه‌ی TSHتعیین شده برای فراخوان نوزادان در طرح غربال‌گری تیرویید

زهرا آقانوری, محمود افشاری, محمود سلامی, مسعود امینی

چکیده


مقدمه: بر اساس دستورالعمل كشوری طرح غربال‌گری كم كاری مادرزادی تیرویید، نوزادان با عدد فیلتر بالاتر از 5 میلی‌واحد در لیتر به عنوان موارد مشكوك به كم‌كاری مادرزادی تیرویید فراخوان می‌شوند. از آن جا كه آستانه‌ی غیر طبیعی دانستن تست فیلتر از 5 تا 20 میلی‌واحد در لیتر در نقاط مختلف جهان متفاوت است، در این مطالعه، تعیین حد نصاب جدید مورد بررسی قرار گرفت.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در قالب طرح غربال‌گری عمومی كه سطح TSH خون پاشنه‌ی پای نوزادان (تست فیلتر) 5-3 روز پس از تولد ارزیابی کرد، انجام شد. نمونه‌های فیلتر بالاتر از 5 بلافاصله جهت بررسی سرمی هورمون‌های T4 و TSH فراخوان شدند و تشخیص بیماری بر اساس مقادیر سرمی TSH بیشتر از 10 داده شد.

یافته‌ها: در مجموع 113727 نوزاد غربال‌گری شدند و 83/2 درصد از ایشان فراخوان شدند. از این تعداد، 2827 نوزاد فیلتر 5 تا 10 داشتند كه فقط 67/4 درصد آن‌ها بیمار بودند. فاصله‌ی اطمینان 99 درصد برای میانگین TSH فیلتر در گروه بیماران 1/25-9/16 و در گروه نوزادان سالم 57/6-2/6 بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به این كه 69/87 درصد از نوزادان فراخوان شده را نوزادان با TSH فیلتر 10-5 تشكیل دادند و تنها 67/4 درصد آن‌ها بیمار بودند، به نظر می‌رسد تكرار تست فیلتر به جای سرم (Rescreening) در این جمعیت از فراخوان، مفید و ضروری باشد. همچنین بالا بردن آستانه‌ی فراخوان نوزادان تا 5/6 میلی‌واحد در لیتر، علاوه بر آن كه سبب كاهش قابل ملاحظه‌ی موارد مثبت كاذب می‌شود، با اطمینان 99 درصد سبب از دست دادن بیمار هم نمی‌شود.

واژگان کلیدی: كم كاری مادرزادی تیرویید، غربال‌گری نوزادان، TSH کف پایی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.