بهار 1387:1-7

تومورهای استخوانی پاتلا

ابوالحسن برجیان, سام حاج علیلو سامی

چکیده


مقدمه:

پاتلا محل نادری برای بروز تومورهای اولیه و متاستاتیک استخوانی بوده، محل شایعی برای هیچ تومور استخوانی نیست ولی کندروبلاستوم و ژانت سل تومور، دو نوع توموری می‌باشند که در پاتلا بیشتر گزارش شده‌اند. نوع عمل جراحی، براساس نوع و اندازه‌ی تومور متفاوت است و بر اساس نوع عمل و نوع تومور، نتیجه و عملکرد زانو پس از عمل متفاوت است. با توجه به نادر بودن تومورهای پاتلا، درباره‌ی آنها مقالات بسیار کمی منتشر شده است.

روش‌ها:

تعداد 13 نفر بیمار که از سال 1374 تا 1385 با تشخیص تومور پاتلا در سه بیمارستان در تهران و اصفهان درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند، در این پژوهش گذشته‌نگر که بر اساس مدارک پرتونگاری پیش و پس از عمل جراحی تومور انجام شد، فراوانی تومورهای استخوانی، علائم و نتیجه‌ی درمان در یك پی‌گیری بلندمدت مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها:

از 13 تومور مورد بررسی، 5 مورد کندروبلاستوم، 3 مورد ژانت سل، 2مورد متاستاز از جای دیگر بدن، 2 مورد کیست آنوریسمال استخوانی و یک مورد کیست ساده‌ی استخوانی بود.
در تومورهای پاتلا، درد و افیوژن شایع‌ترین علامت بود و یک مورد نیز برگشت عارضه با حفظ پاتلا دیده شد.

نتیجه‌گیری:

در بین بیماران مورد بررسی، فراوان‌ترین تومور پاتلا کندروبلاستوم و پس از آن ژانت سل تومور بود. دامنه‌ی حرکتی زانو و قدرت عضله‌ی چهار سر پس از عمل جراحی با حفظ پاتلا بهتر از مواردی بود که بیمار پاتلکتومی شده بود.

واژگان کلیدی:

تومورهای پاتلا، کندروبلاستوم، ژانت سل تومور


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.