دوره 30، شماره 186: هفته چهارم خرداد ماه 1391

بررسی رابطه‌ی بین 4 شکل رایج عادات نشستن برای مطالعه كردن طولانی مدت داوطلبان كنكور و بروز ناهنجای‌های وضعیتی ستون فقرات

رامین بلوچی, حسن قدیمی ایلخانلار, مهناز سینایی, محمدرضا نیک نژاد, شاهیده شفیعی عربی, رشید حیدری مقدم

چکیده


مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی بین 4 شکل رایج عادات مختلف نشستن برای مطالعه در داوطلبان كنكور و بروز ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات بود.

روش‌ها: آزمودنی‌ها بر اساس شکل عادات نشستن به هنگام مطالعه که به وسیله‌ی مصاحبه و پر كردن پرسش‌نامه جمع‌آوری شد به 4 گروه تقسیم شدند. ناهنجاری‌های ستون فقرات با استفاده از خط‌کش منعطف و شدت عارضه‌های انحناهای ستون فقرات با استفاده از صفحه‌ی شطرنجی، چارت آزمون نیویورك و شاقول اندازه‌گیری شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بین عادات نشستن برای مطالعه پشت میز و عارضه‌ی کیفوز و سر جلو آمده رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). همچنین یافته‌ها در مورد عادات نشستن برای مطالعه به صورت نشستن یك طرفه و تكیه به بالش نشان داد كه بین این مدل عادات نشستن و عارضه‌ی اسكولیوز و كج گردنی و شانه‌ی نابرابر رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P). همچنین بین عادات نشستن برای مطالعه بر روی زمین و خم شدن بر روی كتاب با عارضه‌ی کیفوز و نیز بین عادات مطالعه به صورت درازكش دمر و لوردوز كمر رابطه‌ معنی‌داری بود (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که عادات مختلف نشستن در دانش‌آموزان و به ویژه داوطلبان كنكور كه ساعات زیادی را صرف نشستن برای مطالعه می‌نمایند، می‌تواند باعث بروز برخی ناهنجاری‌های ستون فقرات شود.

واژگان کلیدی: عادت نشستن، عادت مطالعه، داوطلبان كنكور، ناهنجاری‌های ستون فقرات


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.