بهار 1387:22-30

ارتباط بین طول توالی تکراری CA در اینترون I ژن گیرنده‌ی فاکتور رشد اپی‌درمی (EGFR) با خطر ابتلا به سرطان پستان و سن شروع آن

محمد سعید جامی, منوچهر توسلی, سیمین همتی

چکیده


مقدمه:

فاکتور رشد اپی‌درمی (EGFR) موسوم به ErbB1 یا  HER1یکی از اعضای مهم خانواده‌ی پروتوانکوژن‌های ErbB است. این ژن رمز کننده و گیرنده‌ی تیروزین کینازی است که نقشی کلیدی در رشد و تمایز سلول ایفا می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی پلی‌مورفیسم میکروستلایت CA در اینترون I، ژن EGFR در بین مبتلایان به سرطان پستان و افراد سالم و ارتباط آن با خطر ابتلا، سن و درجه‌ی پیشرفت سرطان پستان بود.

روش‌ها:

پژوهش حاضر بر روی 108 نفر بیمار و 108 نفر شاهد انجام شد. پس از استخراج DNA از خون، توالی مورد نظر توسط تکنیک PCR تکثیر گردید و تعداد تکرار CA به وسیله‌ی الکتروفورز بر روی ژل پلی‌اکریل آمید و تعیین توالی به دست آمد.

یافته‌ها:

زنان با دو توالی کوتاه CA (کوچک‌تر از 19) زمینه‌ی بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان دارند (OR = 1.8)، همچنین خطر ابتلای آنان به سرطان پیش از سن 55 سالگی، 3/3 مرتبه بیشتر از زنانی است که طول توالی تکراری آنها بزرگ‌تر از 19 می‌باشد (OR = 3.3).

نتیجه‌گیری:

یافته‌ها نشان داد که در جمعیت ساکن در منطقه‌ی اصفهان، کاهش تعداد تکرار CA در اینترون I ژن گیرنده‌ی فاکتور رشد اپی‌درمی، از یک سو منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان و از سوی دیگر موجب بروز بیماری در سنین پایین‌تر می‌گردد.

واژگان کلیدی:

گیرنده‌ی فاکتور رشد اپیدرمی، میکروستلایت CA، سرطان پستان


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.