بهار 1387:38-45

تأثیر ادجوانت هیدروكسید آلومینیوم، فروند و واكسن ثلاث در تولید آنتی‌بادی ضد استافیلوكوكوس اورئوس كپسول‌دار Type 5 در خرگوش

سید اصغر هوایی, اكبر میرصالحیان, فرزانه بازرجانی, احمد قوامی نژاد, كبری بامداد, فرخنده پورسینا, حسن تمیزی‌فر

چکیده


مقدمه:

پژوهش‌های پیشین نشان داده كه آنتی‌بادی‌های ضد استافیلوكوكوس اورئوس كپسول‌دار تایپ 5، موجب افزایش قابل توجهی در ایمنی خرگوش‌ها نشده است؛ یافتن ادجوانتی مناسب برای افزایش چشم‌گیر تیتر آنتی‌بادی برای تهیه‌ی واكسن ضد این باكتری ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه، اثر ادجوانت هیدروكسید آلومینیوم، فروند و واكسن ثلاث (DTP) در افزایش تیتر آنتی‌بادی علیه این باکتری در خرگوش مورد بررسی قرار گرفته است.

روش‌ها:

30 راس خرگوش سفید نر بالغ از نژاد نیوزلندی تهیه و به طور تصادفی به6 گروه تقسیم شدند. به گروه‌های مختلف سوسپانسیون کشته شده استافیلوکوکوس اورئوس کپسول دار تیپ 5 بدون ادجوانت، با هیدروکسید آلومینیوم، با ادجوانت فروند (در تزریق اول ادجوانت کامل و در تزریق دوم و سوم ادجوانت ناقص)، واکسن ثلاث، DTP به تنهایی و سرم فیزیولوژی استریل (به عنوان گروه شاهد) در 3 نوبت و به فواصل 21 روز تزریق شد. پیش از هر نوبت تزریق و 21 روز پس از سومین تزریق در همان روز از خرگوش خون‌گیری به عمل آمد و سرم آنها برای اندازه‌‌گیری تیتر آنتی‌بادی در فریزر نگهداری گردید. آزمایش آگلوتیناسون سرم‌ها با سوسپانسیون کشته شده باکتری بررسی شد و نتایج لوله‌های شاهد با بقیه‌ی لوله‌ها مقایسه و عکس رقت‌ها به عنوان تیتر آنتی‌بادی در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

در این پژوهش، ایمونیزاسیون خرگوش‌ها ضد باکتری و همراه با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، ادجوانت فروند و DTP افزایش تیتر آنتی‌بادی ضد این باكتری مشاهده شد. میانگین تیتر آنتی‌بادی خرگوش‌های ایمونیزه شده با DTP بعد از تزریق نوبت سوم واكسن به طور معنی‌داری بیشتر از خرگوش‌های ایمونیزه شده با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم و فروند بود (049/0 =p ). همچنین میانگین تیتر آنتی‌بادی خرگوش‌های ایمونیزه شده با ادجوانت فروند بیشتر از خرگوش‌های ایمونیزه شده با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم (27/0 =p ) بود ولی این تفاوت معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری:

در این بررسی، از بین ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، ادجوانت فروند و واكسن DTP، در خرگوش‌های ایمونیزه شده با DTP افزایش چشم‌گیر تیتر آنتی‌بادی ضد استافیلوكوكوس اورئوس كپسول‌دار تایپ 5 مشاهده شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ایجاد پاسخ ایمنی بهتر، از واكسن ثلاث (DTP) به عنوان ادجوانت در تركیب با سوسپانسیون كشته شده علیه این باكتری در انسان استفاده شود.

واژگان کلیدی:

استافیلوكوك اورئوس كپسول‌دار، ادجوانت، هیدروكسید آلومینیوم، فروند، واكسن ثلاث (DTP)، خرگوش.


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.