دوره 30، شماره 182: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1391

تعیین میزان آلودگی شیر مادر به آفلاتوکسین M1 در شهر اصفهان

عباس جعفریان دهکردی, نسیبه پوررادی

چکیده


مقدمه: آفلاتوكسین‌ها تركیبات به شدت سمی هستند كه موجب سركوب سیستم ایمنی، سرطان‌زایی، موتاژنی و ناقص‌الخلقه‌زایی می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی شیر مادر به آفلاتوکسین M1در شهر اصفهان صورت گرفت. از آفلاتوكسین M1 در شیر مادر به عنوان بیوماركری برای شناسایی تماس مادر با آفلاتوكسین B1 در جیره‌ی غذایی روزانه استفاده شد.

روش‌ها: نمونه‌های مورد مطالعه به صورت تصادفی از بین80 مادر شیرده مراجعه كننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان، که کودکان آن‌ها تنها شیر مادرخواران 4-2 ماهه بودند، انتخاب گردیدند. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و آنتروپومتریک و 24 ساعت یادامد غذایی از مادران شیرده به دست آمد. نمونه‌ها با روش ELISAی مستقیم رقابتی مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها: شیوع آلودگی آفلاتوكسین M1 در مادران اصفهانی 25/1 درصد بود. آفلاتوكسین M1 در شیر یكی از مادران به میزان 88/6 نانوگرم در لیتر بود. آزمون آماری 2χ نشان داد مصرف سوسیس در مادر با شیر آلوده نسبت به مادران با شیر سالم به طور معنی‌داری بیشتر بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تغذیه‌ی مادر در دوران شیردهی و همچنین تأثیر آفلاتوكسین‌ها به عنوان یكی از عوامل خطرزا برای رشد شیرخواران، توجه به مصرف رژیم غذایی مغذی، سالم و عاری از آلودگی با آفلاتوكسین‌ها توسط مادر شیرده ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: آفلاتوکسین M1، شیر مادر، تغذیه‌ی مادر، ELISA


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.