بهار 1387:46-53

بررسی آسیب‌شناسی عضلات پارااسپینال در انواع اسکولیوزیس

ابراهیم عامری, حمید بهتاش, بهرام مبینی, بهشاد بوذری, تینا شوشتری‌زاده, پیام کبیری

چکیده


مقدمه:

بیماری اسکلیوزیس می‌تواند ناشی از بیماری‌های عصبی عضلانی، مادرزادی و یا ایدیوپاتیک باشد. امروزه این نظریه که اختلالات عضلات پارااسپینال می‌تواند یکی از علل ]ن باشد، مطرح است. برخی اسکلیوزیس ایدیوپاتیک را ناشی از اختلالات اولیه در بافت هم‌بند و عضلات پارااسپینال و گروه دیگر، ناهنجاری عضلات را عامل دوم و به جبران ناشی از تغییر شکل مادرزادی بدن دانسته و درمان آنان را با بریس عملی می‌دانند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اولیه یا ثانویه بودن اختلالات عضلات پارااسپینال در این بیماری طراحی و اجرا شد.

روش‌ها:

در یک مطالعه‌ی مقطعی تحلیلی، تمام بیماران مبتلا به اسکلیوزیس مراجعه‌کننده به دو بیمارستان‌ تهران (از آذر 85 تا تیر 86)که مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند، وارد حوزه‌ی پژوهش شدند. از این بیماران برای تعیین شدت آتروفی، در حین عمل و در دو سطح محدب و مقعر در سطح اوج انحناء از عضلات پارااسپینال بیوپسی تهیه شد. چنانچه بیمار در هر دو سطح فاقد آتروفی بود، به عنوان بیمار فاقد آتروفی یا طبیعی و در غیر ‌این ‌صورت، دارای درجاتی از آتروفی شناخته می‌شد. سایر اطلاعات مانند میزان تغییر شکل بر حسب زاویه اندازه‌گیری شده بر اساس زاویهCobb ، استفاده از Brace و مدت زمان استفاده از آن گرد‌آوری شد.

یافته‌ها:

برابر تعریف کلی از آتروفی، از 32 نفر مورد بررسی، 19 نفر (4/59%) مبتلا به درجاتی از آتروفی و 13 نفر (6/40%) فاقد آتروفی محسوس بودند. 100% بیماران اسکلیوزیس عصبی-عضلانی، 8/43% اسکلیوزیس ایدیوپاتیک و 3/33% اسکلیوزیس مادرزادی به آتروفی مبتلا بودند. میزان آتروفی در دو گروه اول با دو گروه بعدی تفاوت معنی‌دار داشت (P < 0.05). میانگین Deformity در گروه دارای آتروفی 27/24±32/93 و در گروه طبیعی 02/27±92/70 درجه بود.

نتیجه‌گیری:

به نظر می‌رسد آتروفی در انواع ایدیوپاتیک و مادرزادی بسیار کم‌تر از انواع عصبی-عضلانی بوده، در حالت اخیر بر خلاف دو دسته‌ی دیگر از نوع اولیه می‌باشد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که اختلالات عضلات پارااسپینال در دو نوع اخیر، ثانویه به خود انحناء یا عدم تعادل عضلانی ‌باشد. در واقع اسکلیوزیس ایدیوپاتیک و مادرزادی ناشی از اختلال اولیه عضلات پارااسپینال نبوده، احتمال دارد برخی عوامل دیگر مانند اختلالات وستیبولار، ترشح ملاتونین، Platelet Microstructure و سایر اختلالات Postural control در سبب‌شناسی اصلی آن مؤثر باشند؛ ضمن آن که دخالت چند عامل را در بروز اسکولیوز را نباید از نظر دور داشت.

واژگان کلیدی:

اسکولیوز، اتروفی عضلانی، دفرمیتی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.