بهار 1387:62-69

عملكرد بینایی پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی ناشی از عمل کاتاراکت

سید علی اكبر مرتضوی, فاطمه اسلامی, حسین عطارزاده, كبری نصراللهی, سید محمد تقی قریشی

چکیده


 

مقدمه:

کدورت کپسول خلفی ((Posterior capsular opacification یا PCO شایع‌ترین و از مهم‌ترین عوارض در جراحی نوین کاتاراکت به شمار می‌رود. امروزه از YAG Laser capsulotomy جهت درمان کدورت کپسول خلفی استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش تعیین میزان بهبود عملکرد بینایی به دنبال عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی پس از عمل کاتاراکت بود.

روش‌ها:

در این مطالعه توصیفی 48 بیمار با تشخیص کدورت کپسول خلفی پس از جراحی کاتاراکت انتخاب و کاندید Nd: YAG Laser posterior capsulotomy شدند؛ آن گاه عملکرد بینایی بیماران از طریق معاینه‌ی حدت بینایی، حساسیت به کنتراست و منبع نورانی پیش از انجام و نیز یک ماه پس از عمل كپسولوتومی، اندازه‌گیری شد. همچنین ارتباط عملکرد بینایی بیماران با نوع لنز به کار رفته در عمل جراحی کاتاراکت بررسی گردید.

یافته‌ها:

از 48 بیمار واجد شرایط مطالعه 21 نفر مرد (7/43%) و 27 نفر زن (3/56%) بودند و میانگین سنی 7/10±6/70 سال بود. میانگین حدت بینایی، حساسیت به کنتراست و حساسیت به منبع نورانی پیش از انجام Nd: YAG Laser posterior capsulotomy به ترتیب 37/20، 83/20 و 95/20 بود که پس از انجام عمل مذکور به ترتیب به24/20، 50/20 و 64/20 رسید.

عملکرد بینایی بیماران پیش و پس از انجام Nd: YAG Laser posterior capsulotomy با نوع لنز داخل چشمی به کار رفته (آکریلیک، سیلیکون یا PMMA) رابطه معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری:

عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy منجر به بهبود در عملکرد بینایی می‌شود و اجزای آن شامل حساسیت به کنتراست و حساسیت به منبع نورانی و حدت بینایی با نوع لنز به کار رفته در عمل جراحی کاتاراکت  تفاوت معنی‌داری ندارد.

واژگان کلیدی:

کدورت کپسول خلفی، Nd: YAG Laser posterior capsulotomy، کاتاراکت


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.