بهار 1387:70-76

تأثیر ریشه‌کنی میکروب هلیکوباکترپیلوری بر آنسفالوپاتی کبدی

احمد شواخی, بهزاد شریعتی‌فر, شادان اختر, میترا خدادوستان

چکیده


 

مقدمه:

آمونیوم خون، همچنان به عنوان عامل اصلی پاتوژنز آنسفالوپاتی کبدی مطرح است. این فرضیه مطرح است که میکروب هلیکوباکتر ممکن است بتواند از طریق تولید اوره‌آز و یا تأثیر بر میزان روی خون، باعث افزایش میزان آمونیاک خون و تشدید آنسفالوپاتی گردد. هدف این مطالعه، بررسی شیوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر در بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی و مقایسه‌ی آن با گروه بیماران سیروزی غیرمبتلا به آنسفالوپاتی کبدی و همچنین تأثیر ریشه‌کنی هلیکوباکتر بر سیر آنسفالوپاتی کبدی بود.

روش‌ها:

شیوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر در 42 بیمار مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی (به عنوان گروه مورد) و 100 بیمار سیروزی غیر مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی (به عنوان گروه شاهد)، بررسی و مقایسه شد. بیماران از نظر سن و جنس هماهنگ بوده، از بین مراجعان به بیمارستان‌های نور و الزهرا (س) در سال‌های 1386-1383 انتخاب شده بودند. از بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی، 21 نفر به هپاتیت B و 21 نفر به هپاتیت C مبتلا بودند. از بیماران سیروزی غیرمبتلا به آنسفالوپاتی کبدی، 49 نفر به هپاتیت B و 51 نفر به هپاتیت C مبتلا بودند. در گروه بیماران آنسفالوپاتی، 27 بیمار مورد درمان ریشه‌کنی هلیکوباکتر قرار گرفتند. یک ماه بعد از درمان، ریشه‌کنی هلیکوباکتر با استفاده از آزمایش Urease Breath Test (UBT) تأیید شد. در بیماران بهبود یافته از هلیکوباکتر، درجه‌ی آنسفالوپاتی،Number Connection Test  (NCT) و
Flapping Tremor  قبل و بعد از درمان مقایسه شد.

یافته‌ها:

آلودگی با میکروب هلیکوباکتر، در 4/73% از بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی و 76% از بیماران گروه شاهد مشاهده شدکه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. پس از درمان ریشه‌کنی میکروب، درجه‌ی آنسفالوپاتی و NCT از نظر آماری کاهش قابل توجهی پیدا کرد (p value به ترتیب 023/0 و 038/0) اما در Flapping Tremor تغییر قابل توجهی دیده نشد.

نتیجه‌گیری:

شیوع آلودگی با هلیکوباکتر در بیماران سیروزی مبتلا و غیرمبتلا به آنسفالوپاتی کبدی برابر است؛ اما، درمان ریشه‌کنی میکروب هلیکوباکتر ممکن است در بهبود وضعیت مبتلایان به آنسفالوپاتی مؤثر باشد.

واژگان کلیدی:

آنسفالوپاتی کبدی، هلیکوباکترپیلوری، هپاتیت


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.