بهار 1387:77-84

تأثیر انفیلتراسیون زیرجلدی مورفین پیش از برش جراحی، بر شدت درد بیمار پس از جراحی فوقانی شكم

حسن زرین جویی, سیدجلال هاشمی, حسنعلی سلطانی, منصور صفایی, عادل ایزدی

چکیده


 

مقدمه:

شواهدی وجود داردکه نشان می‌دهد رسپتورهای مخدری در بافت‌های محیطی نیز وجود دارند. این امر منجر به کاربرد بالینی مخدرها به صورت محیطی شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر انفیلتراسیون موضعی مورفین پیش از برش جراحی بر کاهش درد پس از عمل در بیماران داوطلب جراحی فوقانی شكم طراحی و اجرا گردید.

روش‌ها:

در این مطالعه‌ی دو سویه کور آینده‌نگر، 70 بیمار داوطلب جراحی فوقانی شكم انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند. پس از القای بیهوشی، در بیماران گروه مورد، 10 میلی‌لیتر مورفین mg/kg 1/0 در محل برش جراحی به روش زیرجلدی انفیلتره شد. در بیماران گروه شاهد از محلول سالین نرمال با همان حجم استفاده گردید. سپس برش جراحی 15 دقیقه پس از انفیلتراسیون موضعی انجام و پارامترهای همودینامیك بیماران در حین عمل و شدت درد پس از عمل تا 24 ساعت تعیین و ثبت گردید. همچنین مجموع مورفین مصرفی پس از عمل و زمان دریافت اولین دوز مورفین در دو گروه ثبت گردید. برای آنالیز آماری از تست‌های t و مجذور كای استفاده شد.

یافته‌ها:

میانگین شدت درد در بیماران گروه گیرنده‌ی مورفین در ساعات 4 و 6 پس از عمل به طور معنی‌داری كم‌تر از گروه سالین بود (به ترتیب 82/1±97/4 در مقابل 80/1±97/5 با 012/0=p و 00/2±30/4 در مقابل 90/1±20/5 با 04/0=p). میانگین تعداد نبض و همچنین میانگین تغییرات آن در دقایق 5، 10 و 15 پس از مداخله در بیماران گروه مورفین به طور معنی‌داری كم‌تر از گروه سالین بود (05/0 > p ).

نتیجه‌گیری:

این مطالعه نتوانست تأثیر انفیلتراسیون موضعی مورفین را پیش از برش جراحی (Preemptive) در اعمال فوقانی شكم بر كاهش درد پس از عمل نشان دهد. تأثیر كاهنده‌ی درد در ساعات 4 و 6 بعد از عمل می‌تواند ناشی از جذب سیستمیك دارو و تأثیر آن بر کاهش درد باشد.

واژگان کلیدی:

درد پس از عمل، مورفین، انفیلتراسیون، جراحی فوقانی شكم.


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.