دوره 29، شماره 173: ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک) 1390:3016-3022

مقایسه‌ی اثرات دو روش درمانی لیزر دی‌اکسید کربن و کرایوتراپی (انجماد درمانی) در درمان زگیل‌های دستگاه تناسلی خارجی: مطالعه‌ی شاهددار تصادفی شده

میرهادی عزیزجلالی, غلامحسین غفارپور, بابک موسوی فرد

چکیده


مقدمه: زگیل‌های تناسلی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های آمیزشی و منتقله‌ی جنسی در دنیا می‌باشند و می‌توانند بیش از دو سوم افراد را در طول دوره‌ی فعال جنسی خود درگیر نمایند. ویروس پاپیلومای انسانی (Human papiloma virus یا HPV) به عنوان عامل اصلی بروز و گسترش این بیماری در تمام دنیا شناخته شده است. نقش برخی تیپ‌های ویروس پاپیلومای انسانی در بالا بردن احتمال خطر ابتلای زنان به سرطان دهانه‌ی رحم نیز امروزه به دقت آشکار شده است. هر چند، همچنان یک روش و پروتکل درمانی واحدی با موفقیت بالا در از بین بردن این ضایعات زگیلی و ویروس مولد آن وجود ندارد. ابداع روش‌های درمانی نوین همچون استفاده از انواع مختلف لیزر، خود مبحث جدیدی را در این حیطه باز کرده است. هدف ما از انجام این مطالعه مقایسه‌ی دو روش درمانی استفاده از لیزر دی اکسید کربن و کرایوتراپی (انجماد درمانی) در از بین بردن ضایعات زگیلی دستگاه تناسلی خارجی بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی تصادفی شده‌ی شاهددار تعداد 160 بیمار دارای زگیل تناسلی مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان دانشگاهی ما که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگی‌های اولیه‌ی ضایعات، پاسخ به درمان ضایعات به معنی عاری شدن از ضایعه، میزان عود و عوارض در بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: 76 ضایعه (95 درصد) در گروه لیزر دی‌اکسید کربن و 37 ضایعه (2/46 درصد) در گروه کرایوتراپی به طورکامل از پوست پاک‌سازی شدند. این میزان پاسخ به درمان به شکل معنی‌داری در گروه لیزر درمانی بالاتر بود (001/0 > P). در گروه لیزر درمانی، 95 درصد ضایعات با یک بار درمان پاک‌سازی شدند. در حالی که در گروه کرایوتراپی، پاک‌سازی کامل ضایعات به ترتیب در 12 و 2/12 درصد از ضایعات به درمان بار دوم و سوم نیاز داشت. میزان عوارض در دو گروه تفاوت آماری را نشان نداد. میزان عود ضایعه پس از درمان در گروه کرایوتراپی 9/18 درصد و در گروه لیزر درمانی تنها 2/5 درصد بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه، اثر روش درمانی لیزر دی‌اکسید کربن بر روی ضایعات زگیلی دستگاه تناسلی خارجی، نزدیک به دو برابرکرایوتراپی بود و میزان بروز عود نیز در این روش به شکل معنی‌داری پایین‌تر بود.


واژگان کلیدی


زگیل تناسلی؛ ویروس پاپیلومای انسانی؛ لیزر دی‌اکسید کربن؛ کرایوتراپی

تمام متن:

PDF

مراجع


Dunne EF, Friedman A, Datta SD, Markowitz LE, Workowski KA. Updates on human papillomavirus and genital warts and counseling messages from the 2010 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. Clin Infect Dis 2011; 53(Suppl 3): S143-52.

Dillner J, Brown DR. Can genital-tract human papillomavirus infection and cervical cancer be prevented with a vaccine? Expert Rev Mol Med 2004; 6(9): 1-21.

af Geijersstam V, Eklund C, Wang Z, Sapp M, Schiller JT, Dillner J, et al. A survey of seroprevalence of human papillomavirus types 16, 18 and 33 among children. Int J Cancer 1999; 80(4): 489-93.

Dunne EF, Unger ER, Sternberg M, McQuillan G, Swan DC, Patel SS, et al. Prevalence of HPV infection among females in the United States. JAMA 2007; 297(8): 813-9.

Bosch FX, Lorincz A, Munoz N, Meijer CJ, Shah KV. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. J Clin Pathol 2002; 55(4): 244-65.

Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, Shah KV, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol 1999; 189(1): 12-9.

Schlecht NF, Kulaga S, Robitaille J, Ferreira S, Santos M, Miyamura RA, et al. Persistent human papillomavirus infection as a predictor of cervical intraepithelial neoplasia. JAMA 2001; 286(24): 3106-14.

Parkin DM, Bray F. Chapter 2: The burden of HPV-related cancers. Vaccine 2006; 24(Suppl 3): S3-11-S3/25.

Woodhall S, Ramsey T, Cai C, Crouch S, Jit M, Birks Y, et al. Estimation of the impact of genital warts on health-related quality of life. Sex Transm Infect 2008; 84(3): 161-6.

Mortensen GL, Larsen HK. The quality of life of patients with genital warts: a qualitative study. BMC Public Health 2010; 10: 113.

Desai S, Wetten S, Woodhall SC, Peters L, Hughes G, Soldan K. Genital warts and cost of care in England. Sex Transm Infect 2011; 87(6): 464-8.

McClean H, Shann S. A cross-sectional survey of treatment choices for anogenital warts. Int J STD AIDS 2005; 16(3): 212-6.

Ting PT, Dytoc MT. Therapy of external anogenital warts and molluscum contagiosum: a literature review. Dermatol Ther 2004; 17(1): 68-101.

Kumar B, Narang T. Local and systemic adverse effects to topical imiquimod due to systemic immune stimulation. Sex Transm Infect 2011; 87(5): 432.

Sonnex C, Lacey CJ. The treatment of human papillomavirus lesions of the lower genital tract. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2001; 15(5): 801-16.

Maw R. Critical appraisal of commonly used treatment for genital warts. Int J STD AIDS 2004; 15(6): 357-64.

Scheinfeld N, Lehman DS. An evidence-based review of medical and surgical treatments of genital warts. Dermatol Online J 2006; 12(3): 5.

Workowski KA, Berman S. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59(RR-12): 1-110.

Collet-Villette AM, Gaudy-Marqueste C, Grob JJ, Richard MA. Carbon dioxide laser therapy for anogenital warts in children. Ann Dermatol Venereol 2007; 134(11): 829-32.

Wiley DJ, Douglas J, Beutner K, Cox T, Fife K, Moscicki AB, et al. External genital warts: diagnosis, treatment, and prevention. Clin Infect Dis 2002; 35(Suppl 2): S210-24.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.