بهار 1387:92-96

یك روش جدید برای شنت‌گذاری مغزی قلبی(ventriculoatrial shunt) در صورت وجود تنگی دو طرفه‌ی ورید جوگولار داخلی

علی اكبر بیگی, مسیح صبوری, رضا منانی, حسن مسعود پور

چکیده


 

مقدمه:

درمان انتخابی هیدروسفالی استفاده از شانتهای ونتریكولوپریتونئال بوده، استفاده از شانتهای ونتریكولوآتریال (VA) به عنوان انتخاب دوم مطرح است. این روش، هنگام وجود تنگی و یا ترومبوز ورید ژوگولار داخلی دو طرفه، قابل استفاده نیست. در این موارد تاكنون مسیر جایگزین دیگری گزارش نشده است. در این مقاله روش جدیدی را جهت تعبیه شانت VA با استفاده از وریدی بی‌نام (innominate) معرفی می‌كنیم.

گزارش بررسی:

آقای 20 ساله‌ای كه به دلیل عدم كاركرد شانت ونتریكولو پریتونئال برای وی شانت ونتریكولوآتریال راست و سپس چپ گذاشته شده بود، با عدم كاركرد شانت ونتریكولوانتریال چپ مراجعه كرد. توسط تیم جراحی اعصاب شنت قبلی بیمار خارج و شنت فشار متوسط OSVII (orbis sigmavalve shunt) گذاشته شد. همان‌طور كه انتظار می‌رفت ورید ژوگولار داخلی راست به علت كاتتریزاسیون قبلی ترومبوز شده بود و جای‌گذاری شانت از طریق آن ممكن نبود. لذا با استفاده از استرنوتومی پارشیال و باز كردن استرنوم تا فضای سوم بین دنده‌ای ورید بی‌نام اكسپلور و بعد از زدن purse string suture با استفاده از نج پرولن 0-6، ورید سوراخ شده، كاتتر وارد آن شد و به داخل دهلیز راست هدایت گردید. بعد از انجام رادیوگرافی پرتابل قفسه صدری با دستگاه C-Loop با كمك همكاران جراح و با روش جراحی جدید وارد دهلیز راست گردید و با اطمینان از جایگزینی مناسب محل كاتتر و هموستاز كافی، استرنوم بسته شد.

نتیجه‌گیری:

انجام شانت VA از طریق ورید بی‌نام به روش باز توسط گروه جراحی عروق تحت نظارت تیم جراحی اعصاب به عنوان جایگزین مناسبی برای موارد تنگی دو طرفه‌ی ورید ژوگولار توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی:

شانت ونتریكولوانتریال، ونتریكولو پریتونئال، هیدروسفالی، ورید ژوگولار، تنگی.


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.