بهار 1387:85-91

بررسی شیوع علایم نورولوژیک به دنبال ترومبولیتیک تراپی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

حسن شمیرانی, سیده فاطمه بهاری ساروی

چکیده


 

مقدمه:

درمان رپرفیوژن به عنوان درمان استاندارد انفارکتوس حاد میوکارد (Acute Myocardial Infarction,  AMI) مطرح است. در بیمارستان‌هایی که امکان استفاده از مداخلات کرونری از راه پوست (Percutaneous Coronary Intervention, PCI) را به عنوان روش برتر درمان AMI در اختیار ندارند، درمان با ترومبولیتیک به عنوان روش جایگزین انتخاب می‌شود. اما اثربخشی این روش در درمان AMI در افراد سالمند هنوز مورد بحث است و یکی از دلایل آن افزایش خطر بروز خونریزی داخل مغزی (Intra Cranial Hemorrhage, ICH) می‌باشد. در این مطالعه، شیوع علایم نورولوژیک به دنبال درمان با ترومبولیتیک در افراد مسن‌تر از 65 سال مبتلا به AMI بررسی شده است.

روش‌ها:

300 بیمار مسن‌تر از 65 سال مبتلا به AMI که از زمان شروع علایمشان حداکثر 12-6 ساعت گذشته بود، کنتراندیکاسیون دریافت داروی ترومبولیتیک را نداشتند و از فروردین 1383 تا شهریور 1385 به بیمارستان نور اصفهان مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. برای تمامی بیماران داروی استرپتوکیناز به صورت یکسان تجویز شد.

یافته‌ها:

از 300 بیمار مورد مطالعه، 124 نفر زن (33/41%) و 176 نفر مرد (66/58%) بودند. متوسط سن بیماران 9±74 سال بود، کم‌ترین سن 65 و بیشترین سن، 92 سال بود. 78% بیماران، بهبودی به صورت ترخیص از بیمارستان پس از یک هفته بستری داشتند و 22% (66 مورد) آنان فوت کردند. از موارد مرگ، 06/56% فوت به دنبال آرتیمی یا انفارکتوس مجدد میوکارد بود. در مطالعه‌ی ما، شواهد بالینی از بروز خونریزی داخل مغزی مثل همی‌پارزی و افت سطح هوشیاری وجود نداشت و مرگ و میر به دنبال خونریزی داخل مغزی دیده نشد.

نتیجه‌گیری:

در موارد عدم دسترسی به PCI، داروهای ترومبولیتیک درمان جایگزین مناسبی برای AMI در افراد سالمند است. در مطالعه‌ی ما، افزایش مرگ و میر به دلیل خونریزی داخل مغزی دیده نشد، لذا بروز خونریزی داخل مغزی به حدی نبود که سبب جلوگیری از مصرف استرپتوکیناز گردد.

واژگان کلیدی:

مداخلات کرونری از راه پوست، خونریزی داخل مغزی، استرپتوکیناز، انفارکتوس حاد میوکارد


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.