دوره 30، شماره 186: هفته چهارم خرداد ماه 1391

مقایسه‌ی میزان بروز مارکرهای شاخص استئوبلاست‌های متمایز شده از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی در مدل‌های کشت تک لایه‌ای و Pellet

بهنام حیرت, سامان اکبرزاده, فرزانه صادقی, مسعود قربانی, وحید بهرام بیگی, وحید گوهریان, بتول‌ هاشمی‌بنی

چکیده


مقدمه: امروزه با توجه به آمار تصادفات بالا و شکستگی‌های منجر به نقایص استخوانی و عدم امکان پیوند مناسب استخوان محققان به دنبال راهکارهای نوین برای ترمیم استخوان آسیب دیده می‌باشند. با توجه به به کار گیری سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت استخوان و ضرورت بررسی انواع روش‌های کشت، محیط‌ها و داربست‌های مناسب، بر آن شدیم که با استفاده از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی (Adipose-derived stem cells یا ADSCs) و القای فرآیند استئوژنز در این سلول‌ها و بررسی میزان بروز مارکر استئوکلسین و استئوپونتین در دو سیستم monolayer و Pellet culture، گامی در راستای تدوین راهکارهای جدید برای ترمیم آسیب‌های استخوانی برداشته باشیم.

روش‌ها: سلول‌های بنیادی از بافت چربی 4 فرد توسط روش‌های مکانیکی و آنزیمی جدا گردید و کشت داده شد. سلول‌ها طی فرآیند استئوژنز در دو سیستم monolayer و pellet culture تمایز داده شد. سپس استخراج RNA از سلول‌های تمایز یافته، سنتز CDNA و تکثیر انجام شد. محصول PCR به روی ژل الکتروفورز انتقال یافت. میزان بروز مارکر‌های استخوانی مانند استئوکلسین و استئوپونتین، با توجه به شدت باندهای تشکیل شده با استفاده از نرم‌افزار image-J و آزمون Student-t بررسی و مقایسه گردید.

یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد میانگین بروز ژن استئوکلسین در سلول‌های تمایز یافته در دو سیستم کشت تفاوت معنی‌داری نداشت در حالی که میانگین بروز ژن استئوپنتین در سلول‌های تمایز یافته در دو سیستم کشت تفاوت معنی‌داری داشت و در کشت pellet در مقایسه با تک لایه‌ای بروز بیشتری داشت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که pellet culture و monolayer هر دو شرایط کشت مناسبی برای القای استئوژنز به حساب می‌آیند ولی ژن‌های استئوکلسین و استئوپونتین به عنوان مارکر و شاخص استخوانی در سیستم pellet در مقایسه با سیستم monolayer بروز متفاوتی داشتند.

واژگان کلیدی: استئوژنز، سلول‌های بنیادی مشتق از چربی، استئوکلسین، استئوپونتین، pellet culture


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.