دوره 30، شماره 202: هفته چهارم مهرماه 1391

بررسی اثربخشی طب سوزنی در درمان درد و خستگی مزمن در مبتلایان به اسکلروز متعدد

علی تاجیک, سهیلا دبیران, اکبر سلطان‌زاده, پریسا تقوی

چکیده


مقدمه: درمان مناسب اسکلروز متعدد (Multiple sclerosis یا MS) می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بار این بیماری مزمن داشته باشد. در این مطالعه به بررسی میزان اثربخشی طب سوزنی در درمان درد و خستگی مزمن مبتلایان به MS پرداختیم.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مداخله‌ای آینده‌نگر بر روی 49 بیمار مبتلا به MS انجام شد. بیماران به مدت 6 ماه هر دو هفته یک بار قرار تحت درمان طب سوزنی قرار گرفتند. میزان امتیاز خستگی و درد در بیماران بر اساس پرسشنامه‌ی ODI (Oswestry disability index) تعیین و در ابتدا و انتهای درمان مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین امتیاز ODI قبل از درمان 74/3 ± 16/41 و بعد از درمان 14/5 ± 59/33 بود که اختلاف آماری معنی‌داری داشت (001/0 > P). متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه‌ی ODI کاهش معنی‌داری را در فاز بعد از درمان با طب سوزنی نشان دادند (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: از آن جایی که خستگی و درد در MS از علایم ذهنی (Subjective) هستند و فاکتورهای متعددی در آن‌ها نقش دارند نیاز به مطالعات وسیع‌تر با حجم نمونه‌ی بالا و همسان‌سازی و در نظر گرفتن EDSS (Expanded disability status scale) بیماران وجود دارد تا در صورت تأیید نتایج، این روش در بیماران مبتلا به MS استفاده شود.

واژگان کلیدی: اسکلروز متعدد، طب سوزنی، اثربخشی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.