دوره 30، شماره 196: هفته دوم شهریورماه 1391

بررسی ‌اثر ‌كاپتوپریل ‌در ‌سمیت ‌پاراكوآت‌ ‌بر ‌روی ‌رده‌ی ‌سلولی ‌G292

سمیه ‌ جعفری ‌نژاد, ‌محمود ‌ قاضی ‌خوانساری

چکیده


مقدمه: ‌پاراكوآت‌ ‌یك ‌علف‌كش ‌صنعتی ‌است ‌كه ‌پس ‌از ‌ورود ‌به ‌سلول ‌با ‌تولید ‌رادیكال ‌فعال ‌ایجاد ‌آسیب ‌سلولی ‌می‌كند. ‌كاپتوپریل ‌نیز ‌به ‌دلیل ‌داشتن ‌تیول، ‌اثرات ‌آنتی‌اکسیدانتی ‌دارد ‌و ‌سلول ‌را ‌از ‌رادیكال‌های ‌آزاد ‌محافظت ‌می‌كند. ‌هدف ‌از ‌این ‌مطالعه، ‌بررسی ‌اثر ‌مهاری ‌كاپتوپریل ‌بر ‌سمیت ‌سلولی ‌ناشی ‌از ‌پاراكوآت‌ ‌در ‌رده‌ی ‌سلولی ‌G292 ‌بود.

روش‌ها: ‌در ‌این ‌مطالعه ‌4 گروه ‌شاهد، ‌غلظت‌های ‌متفاوت ‌پاراكوآت‌ ‌(5/2، ‌5 ‌و ‌10 ‌میلی‌مول)، ‌غلظت‌های ‌متفاوت ‌كاپتوپریل ‌(03/0، ‌06/0، ‌12/0، ‌25/0 ‌و ‌5/0 ‌میلی‌مول) ‌و ‌مخلوطی ‌از ‌غلظت‌های ‌ذكر ‌شده‌ی ‌فوق، ‌در ‌پلیت ‌96 ‌خانه ‌حاوی ‌50000 ‌سلول ‌در ‌هر ‌خانه ‌قرار ‌داده ‌شدند ‌و ‌پس ‌از ‌24 ‌ساعت ‌انکوباسیون ‌آزمون‌های ‌مربوط ‌به ‌سمیت ‌بر ‌روی ‌آن‌ها ‌انجام ‌شد.

یافته‌ها: ‌پاراکوات ‌با ‌غلظت ‌10 ‌میلی‌مولار ‌میزان ‌کشندگی ‌بسیاری ‌را ‌در ‌این ‌رده‌ی ‌سلولی ‌موجب ‌شد. ‌همچنین ‌استفاده ‌از ‌کاپتوپریل ‌پس ‌از ‌قرار ‌گرفتن ‌سلول‌ها ‌در ‌مجاورت ‌پاراکوات ‌با ‌غلظت ‌مناسب ‌(12/0 ‌میلی‌مولار) ‌درصد ‌سلول‌های ‌زنده ‌را ‌افزایش ‌داد. ‌نتایج ‌حاصل ‌از ‌بررسی ‌تولید ‌نیترات ‌نیز ‌نشان ‌داد ‌كه ‌تغییر ‌قابل ‌ملاحظه‌ای ‌در ‌تولید ‌نیتریك ‌اكساید ‌در ‌حضور ‌كاپتوپریل ‌و ‌پاراكوآت‌ ‌حاصل ‌نشد.

نتیجه‌گیری: ‌کاپتوپریل ‌دارای ‌اثر ‌آنتی‌اکسیدانی ‌قابل ‌ملاحظه ‌بر ‌روی ‌رده‌ی ‌سلولی ‌G292 ‌می‌باشد، ‌ولی ‌به ‌نظر ‌می‌رسد ‌مكانیسم ‌اثر ‌كاپتوپریل ‌بر ‌كاهش ‌سمیت ‌ناشی ‌از ‌پاراكوآت‌ ‌نمی‌تواند ‌از ‌طریق ‌اثرگذاری ‌بر ‌تولید ‌نیتریك ‌اكساید ‌باشد.

واژگان کلیدی: ‌پاراكوآت‌، ‌كاپتوپریل، ‌آنتی‌اكسیدان


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.