دوره 30، شماره 198: هفته چهارم شهریورماه 1391

بررسی ارتباط شدت استئوپروز در زنان مبتلا به هیپوتیروییدی اولیه‌ی درمان نشده در مقایسه با زنان سالم و درمان شده

فرح اسماعیلی, امیرحسین سالاری, منصور کریمی‌فر, علی کچوئی, زیبا فرج‌زادگان, ندا ناظم‌زاده, منصور ثالثی, هادی کریم‌زاده

چکیده


مقدمه: مطالعات پیرامون اختلالات دانسیته‌ی معدنی استخوان (Bone mineral density یا BMD) مرتبط با هیپوتیروییدی به اندازه كافی نیست. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین ارتباط شدت استئوپروز در بیماران مبتلا به هیپوتیروییدی و مقایسه‌ی آن با زنان سالم بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی و تحلیلی 150 زن بالای 50 سال در 3 گروه افراد با تشخیص جدید هیپوتیروییدی اولیه (گروه A)، حداقل 2 سال درمان با لووتیركسین با تشخیص هیپوتیروییدی اولیه (گروه B) و افراد سالم (گروه C)، بررسی شدند. برای همه‌ی افراد پرسش‌نامه‌ی طرح تکمیل گردید و اندازه‌گیری TSH (Thyroid stimulating hormone) سرم و شدت استئوپروز توسط دانسیتومتری استخوانی انجام شد. آنالیز داده‌ها توسط آزمون‌های ANOVA، Kruskal-Wallis، Mann-Whitney و Regression انجام شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران و سطح سرمی TSH در گروه B تفاوت معنی‌داری با دو گروه دیگر داشت (01/0 > P). T score مهره‌های کمری L2-L4 بیماران گروه B به طور معنی‌داری از دو گروه دیگر کمتر بود (05/0 > P). بر اساس آزمون Linear regression ارتباط واضحی بین سطح سرمی TSH و میزان استئوپورز مشاهده نشد، اما با حذف TSH میزان استئوپورز در گروه B به طور معنی‌داری بیشتر از دو گروه دیگر بود (01/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر به نظر می‌رسد در گروهی که هیپوتیرویید آن‌ها تازه تشخیص داده شده بود با وجود این که TSH به طور معنی‌داری بالا بود ولی دانسیته‌ی استخوانی کمر و لگن نسبت به افراد سالم تفاوت معنی‌داری نداشت. از طرفی بیمارانی كه حداقل 2 سال با تشخیص هیپوتیروییدی اولیه، تحت درمان با لووتیركسین بودند و به دنبال درمان دچار کاهش TSH شده بودند، دانسیته‌ی استخوانی پایین‌تری نسبت به افراد سالم داشتند و نیاز به درمان دانسیته‌ی استخوانی در این دسته از بیماران می‌باشد.

واژگان کلیدی: استئوپروز، زنان، هیپوتیروییدی اولیه


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.