دوره 30، شماره 193: هفته سوم مرداد ماه 1391

اثر رژیم غذایی پرپروتئین بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی

وجیهه ایزدی, لیلا آزادبخت

چکیده


مقدمه: اضافه وزن و چاقی به عنوان یک مشکل مهم در دنیا مطرح است که مرتبط با دیابت، سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی-عروقی می‌باشد. رژیم‌های غذایی پرپروتئین به عنوان یکی از راه‌های کاهش وزن، در بهبود عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی مورد توجه است. هدف مطالعه‌ی حاضر، مروری بر شواهد موجود در ارتباط با اثر رژیم‌های غذایی پرپروتئین بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی بود.

روش‌ها: پس از جستجو در موتور PubMed و استفاده از واژگان کلیدی weight loss، lipid profile، triglyceride،
high or low density lipoprotein، total cholesterol، cardiovascular risk،glucose level و high protein diet و محدود کردن آن‌ها به عنوان و نیز جستجو بین سال‌های 2002 تا اکتبر 2011، در کل 25 مقاله با طراحی کارآزمایی بالینی از نوع موازی و متقاطع مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: دریافت رژیم غذایی پرپروتئین (22 تا 35 درصد) منجر به کاهش وزن، کاهش سطح گلوکز خون و بهبود سطح لیپید‌های خون از جمله HDL (High density lipoprotein)، LDL (Low density lipoprotein)، کلسترول تام و تری‌گلیسیرید می‌گردد. به نظر می‌رسد، رژیم غذایی پرپروتئین نسبت به رژیم غذایی با پروتئین با مقدار استاندارد سبب کاهش وزن بیشتری گردد. احتمال دارد سطح تری‌گلیسیرید و کلسترول نیز در رژیم‌های غذایی پرپروتئین که از منابع حیوانی کم چرب و منابع گیاهی استفاده شده است، بهبود بیشتری یابد.

نتیجه‌گیری: رژیم‌های غذایی پرپروتئین در بهبود عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی از جمله کاهش نمایه‌ی توده‌ی بدنی، بهبود سطح لیپید‌های سرم و گلوکز خون مؤثر است.

واژگان کلیدی: رژیم غذایی پرپروتئین، کاهش وزن، سطح لیپیدهای سرم، لیپوپروتئین با دانسیته‌ی کم، لیپوپروتئین با دانسیته‌ی زیاد، سطح گلوکز خون، عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.