دوره 30، شماره 181: هفته سوم اردیبهشت ماه 1391

‌آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

شراره مقیم, عبدالحکیم غزالی, بهنود هدایت‌پور, بهرام نصراصفهانی, جمشید فقری, حاجیه قاسمیان صفایی, حسین فاضلی

چکیده


مقدمه: بیماری ایدز (Acquired Immunodeficiency syndrome یا AIDS) در حال حاضر یك مشكل جهانی است و میزان بروز این بیماری در اكثر جوامع از جمله كشور ما در حال افزایش است. بنابراین باید قبل از شیوع چشمگیر بیماری، آن را كنترل نمود كه خود مستلزم آموزش بهداشت و بالا بردن سطح آگاهی افراد است. هدف از انجام مطالعه، تعیین آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز، راه‌های سرایت و پیش‌گیری از آن در شهرستان اصفهان در سال 1389 بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که بر روی زوج‌های جوانی که به مرکز آموزش‌های پیش از ازدواج شهر اصفهان طی تیر 1389 تا تیر 1390 مراجعه كرده بودند، انجام گردید. پس از هماهنگی‌های لازم پرسش‌نامه‌ی پژوهش‌گر ساخته‌ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، توسط افراد مورد مطالعه تکمیل شد. ارتباط نمرات زوجین و منابع کسب اطلاعات آن‌ها با سن، جنس، سطح تحصیلات و رشته‌ی تحصیلی بررسی گردید. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری 2χ، Kruskal-Wallis و ANOVA با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 استفاده شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 300 نفر با میانگین سنی 3/6 ± 2/24 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحصیلات 166 نفر (3/55 درصد) از افراد مورد مطالعه زیر دیپلم، 83 نفر (7/27 درصد) در سطح دیپلم، 37 نفر (3/12 درصد) فوق دیپلم و 14 نفر (7/4 درصد) لیسانس و بالاتر بودند. 186 نفر (62 درصد) سطح آگاهی ضعیف، 75 نفر (25 درصد) سطح آگاهی متوسط و 39 نفر (13 درصد) سطح آگاهی خوب داشتند. 7/4 درصد از مردان سطح آگاهی خوب داشتند و 7/33 درصد ضعیف بودند، در مقابل 3/8 درصد از زنان سطح آگاهی خوب داشتند و 3/28 درصد ضعیف بودند (01/0 > P). رابطه‌ی معنی‌داری بین سطح تحصیلات افراد و میزان آگاهی آن‌ها وجود داشت؛ به طوری كه با افزایش سطح تحصیلات، میزان آگاهی افزایش داشت (0001/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد كه شاخص‌هایی چون سن، جنس و میزان تحصیلات با میزان آگاهی افراد درباره‌ی بیماری ایدز ارتباط دارد. با توجه به میزان پایین آگاهی افراد در مورد بیماری ایدز، آموزش برای شناخت بیشتر راه‌های انتقال و پیش‌گیری از این بیماری توصیه می‌شود. در این زمینه با توجه به اهمیت صدا و سیما در اطلاع‌رسانی بایستی نقش آن پر رنگ‌تر باشد.

واژگان کلیدی: ایدز، میزان آگاهی، شیوع


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.