دوره 30، شماره 180: هفته دوم اردیبهشت ماه 1391

شیوع بیماری فیبروز کیستیک در گروهی از کودکان زیر 15 سال در ایران

محمدرضا مدرسی, جمال فقیهی‌نیا, فریده بهارزاده

چکیده


مقدمه: اطلاعات درباره‌ی بیماری فیبروز کیستیک در ایران بسیار محدود است. هدف این مطالعه، تعیین شیوع این بیماری در گروهی از کودکان زیر 15سال پر خطر با علایم بالینی پیشنهادی در مرکز کودکان تهران بود.

روش‌ها: 505 کودک در این مطالعه شرکت کردند. ابتلا به حداقل یکی از علایم بیماری مزمن یا راجعه‌ی تنفسی، علایم گوارشی مانند پرولاپس رکتوم و استئاتوره، بیماری کبدی صفراوی مثل ایکتر طول کشیده، FTT (Failure to thrive)، هیپرگلیسمی و گلیگوزوری، آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک، هیپوپروترومبینمی بدون علت مشخص، آنمی و ادم بدون علت مشخص و سابقه‌ی فامیلی مثبت بیماری فیبروز کیستیک، معیار شرکت کودکان در مطالعه بود. در کودکان مورد مطالعه تست کلر عرق انجام شد.

یافته‌ها: از 505 کودک شرکت کننده 89 کودک (6/17 درصد) تست کلر عرق مثبت داشتند و 5 کودک (1 درصد) برای تأیید قطعی تشخیص نیاز به بررسی موتاسیون ژن CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductive regulator) داشتند.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیماری فیبروز کیستیک در ایران،از آن چه پیش از این تصور می‌شد، شایع‌تر است. مطالعات گسترده‌تری برای بررسی بروز این بیماری و الگوی بالینی و مولکولی این بیماری در کودکان ایرانی باید صورت گیرد.

واژگان کلیدی: فیبروز کیستیک، پر خطر، ایران، شیوع

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.