دوره 30، شماره 180: هفته دوم اردیبهشت ماه 1391

بررسی توزیع فراوانی اندیکاسیون‌های انجام سی‌تی اسکن در کودکان زیر 2 سال با ترومای خفیف سر

بابک معصومی, محمد نصر اصفهانی, مجتبی اکبری, صبا تبرک

چکیده


مقدمه: ارزیابی کودکان با ترومای خفیف سر با هدف مشخص کردن بیماران با آسیب تروماتیک مغزی و پیش‌گیری از بدتر شدن و آسیب ثانویه و در عین حال محدود کردن روش‌های غیر ضروری تصویربرداری انجام می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی توزیع فراوانی اندیکاسیون‌های انجام سی‌تی اسکن در کودکان زیر 2 سال مراجعه کننده با ترومای خفیف سر بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی پرونده‌ی 100 کودک زیر 2 سال با ترومای خفیف مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات سن، جنس، مکانیسم ضربه به سر، میزان هوشیاری قبل از سی‌تی اسکن، وجود استفراغ تکرار شونده، کاهش سطح هوشیاری، آسیب بافت نرم کرانیوفاسیال، آسیب‌های سیستمیک دوردست و وجود ضایعات مغزی بر اساس سی‌تی اسکن در بیماران جمع‌آوری گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 1/7 ± 18 ماه بود و 63 نفر از بیماران مذکر بودند. بیشترین علت ضربه به سر سقوط از ارتفاع (66 درصد) بود. در 55 درصد بیماران سی‌تی اسکن غیرطبیعی بود. سن، جنس و مکانیسم تروما بین دو گروه سی‌تی اسکن طبیعی و غیرطبیعی تفاوت معنی‌داری نداشتند. استفراغ تکرار شونده و کاهش سطح هوشیاری در بیماران دارای سی‌تی اسکن غیرطبیعی بیش از گروه طبیعی بود، اما از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که وجود استفراغ و کاهش سطح هوشیاری در کودکان زیر 2 سال دارای ضربه‌ی خفیف سر را نمی‌توان به تنهایی به عنوان معیارهای بروز صدمات مغزی در این بیماران جهت انجام سی‌تی اسکن در نظر گرفت.

واژگان کلیدی: ترومای سر، سی‌تی اسکن، ضایعات مغزی، شکستگی جمجمه


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.