دوره 30، شماره 182: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1391

بررسی میزان پرولاکتین سرم در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

علی کچویی, عظیمه جهانی پور, عطاءالله قهیری

چکیده


مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (Polycystic ovary syndrome یا PCO) شایع‌ترین اختلال اندوکرین در زنان سنین باروری می‌باشد و شیوع آن حدود 10 درصد گزارش شده است. علت این بیماری به طور کامل شناخته نشده است، ولی سطح سرمی برخی از هورمون‌ها غیر طبیعی می‌باشد. یکی از هورمون‌هایی که دخالت آن در ایجاد تخمدان پلی‌کیستیک هنوز مورد بحث می‌باشد، هورمون پرولاكتین است. این مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی پرولاكتین در بیماران مبتلا به PCO انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بود که در سال 1390 در شهرستان اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به PCO مراجعه کننده به کلینیک غدد و زنان این شهرستان بود. سطح سرمی پرولاكتین در افراد مورد مطالعه اندازه‌گیری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین سطح سرمی پرولاکتین در بیماران تحت مطالعه 53/11 ± 56/18 نانوگرم بر میلی‌لیتر با دامنه‌ی81/69-56/18 بود. انجام آزمون One sample t بر روی داده‌های مذکور نشان داد که سطح پرولاکتین در بیماران مورد مطالعه با حد طبیعی آن (25 نانوگرم در میلی‌لیتر) اختلاف معنی‌داری داشت (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به موارد ذکر شده در بالا، دست‌یابی به یک نتیجه‌گیری قطعی که بتواند ارتباط بین PCO و سطح پرولاکتین سرم را به اثبات رساند و یا این هورمون را به عنوان بیومارکری در تشخیص PCO معرفی نماید، هنوز راه طولانی در پیش دارد و نیاز به مطالعات متعدد دیگر در این زمینه می‌باشد.

واژگان کلیدی: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، پرولاكتین


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.