دوره 30، شماره 182: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1391

بهبود بیان پروتئین اینترفرون بتای انسانی در سیستم بیان‌گذرای سلول‌های CHO DG44 با ایجاد یک تغییر در اولویت کدونی توالی ناپایدار کننده‌ی انتهای ژن اینترفرون بتا (CRID)

زهرا بزی, حسن کربکندی, بتول هاشمی بنی, زهره حجتی, امین مرادی حسن‌آباد, محمدرضا مراثی

چکیده


مقدمه: بهینه‌سازی تولید اینترفرون بتا در سلول‌های CHO (Chinese hamster ovary) به عنوان یک میزبان بیانی که قادر به تولید پروتئین دارویی با کیفیت بالا می‌باشد، جهت کاهش قیمت و سرعت تولید این پروتئین نوترکیب دارویی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر پایداری mRNA به واسطه‌ی ایجاد یک تغییر در اولویت کدونی در ناحیه‌ی ناپایدارکننده‌ی انتهای پروتئین اینترفرون بتا (CRID یا Coding region instability determinant) و بررسی اثر این موتاسیون‌ها بر روی میزان بیان‌گذرای سلول‌های CHO به عنوان فاکتوری در راستای بهبود بیان ژن بود.

روش‌ها: با استفاده از جدول اولویت کدونی (هامستر چینی) Cricetulus griseus 4 موتاسیون مورد نیاز برای ایجاد یک اولویت کدونی در توالی CRID ژن اینترفرون بتای انسانی طراحی شد. با روش SOEing PCR (Polymerase chain reaction-splicing by overlapping extension) در ناحیه‌ی CRID از ژن اینترفرون بتا موتاسیون‌های مورد نظر ایجاد شد و به وسیله‌ی کیت ®Express in درون سلول‌های CHO ترانسفکت گردید. میانگین میزان اینترفرون بتای تولید شده توسط سلول‌های CHO ترانسفکت شده با ژن موتانت اینترفرون بتا با استفاده از کیت ELISA مخصوص این ماده با میانگین میزان اینترفرون بتای تولید شده توسط سلول‌های CHO ترانسفکت شده با ژن طبیعی مقایسه گردید.

یافته‌ها: موتاسیون‌های انجام شده به وسیله‌ی بررسی ژل و توالی‌یابی قطعات حاصل تأیید گردید. موتاسیون‌های حاصل جهت ایجاد یک اولویت کدونی در توالی CRID پس از تراسفکت کردن ژن موتانت در سلول‌های CHO سبب افزایش معنی‌دار 9/2 برابری (05/0 > P) در میزان اینترفرون بتای تولید شده توسط سلول‌های CHO ترانسفکت شده با ژن موتانت نسبت به میزان اینترفرون بتای تولید شده توسط سلول‌های CHO ترانسفکت شده با ژن طبیعی گردید.

نتیجه‌گیری: موتاسیون‌های مدنظر با موفقیت انجام گردید و نشان داده شد که انجام این جهش‌ها در توالی ناپایدار کننده‌ی انتهایی CRID می‌تواند به صورت معنی‌داری باعث افزایش پایداری و در نتیجه افزایش غلظت اینترفرون تولید شده در محیط کشت شود. این موتاسیون‌ها جدید بودند و تأثیر قابل توجه آن‌ها نیز به اثبات رسید. در مجموع، نتایج این تحقیق جالب توجه و کاربردی به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: اینترفرون بتا، واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز، Codon Bias، CRID


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.