دوره 30، شماره 180: هفته دوم اردیبهشت ماه 1391

بررسی مقایسه‌ای تأثیر بی‌حسی اسپینال و اپیدورال بر نمره‌ی Bispectral index در بیماران تحت عمل سزارین

میترا جبل عاملی, ناهید باغبان نیکو

چکیده


مقدمه: بی‌حسی اسپینال روی هوشیاری و BIS (Bispectral index) بیمار تأثیر می‌گذارد. برخی مطالعات نشان داده‌اند بی‌حسی اسپینال حتی بدون داروی سداتیو باعث كاهش سطح هوشیاری می‌شود. در مطالعات دیگری نیز نشان داده‌ شده است که بی‌حسی اپی‌دورال باعث كاهش عدد BIS شده است. با توجه به این که تاكنون مطالعه‌ای برای بررسی نمره‌ی BIS در بیماران تحت بی‌حسی اپی‌دورال حین عمل سزارین و همچنین مقایسه‌ی تأثیر بی‌حسی اسپینال و بی‌حسی اپی‌دورال بر نمره‌ی BIS انجام نگرفته است؛ مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای تأثیر بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال بر نمره‌ی BIS در بیماران تحت عمل سزارین طراحی گردید.

روش‌ها: این مطالعه‌ی كارآزمایی بالینی، دوسوكور و تصادفی بر روی گروهی از زنان باردار با ASA (American Society of Anesthesiologists) کلاس I و II كه کاندید سزارین الكتیو بودند، در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام شد. بیماران روی تخت به صورت یك در میان به دو گروه 65 نفره تقسیم شدند. گروه I تحت بی‌حسی اسپینال و گروه II تحت بی‌حسی اپی‌دورال قرار گرفتند. ضربان قلب، MAP (Mean arterial pressure)، BIS سطح بلوك حسی و SQI (Signal quality index)، درصد EMG (Electromyography) و‌ درجه‌ی حرارت مركزی (تیمپانیك)‌ در زمان‌های بلافاصله بعد از انجام بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال و سپس در دقایق 5، 10، 15، 30، 45، 60، 90 و 120 اندازه‌گیری و ثبت ‌شد. سپس میانگین تغییرات این مقادیر مقایسه و با نرم‌افزار SPSS آنالیز شد.

یافته‌ها: میانگین سن، قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، مقایسه‌ی میانگین MAP، SQI، درصد EMG و درجه‌ی حرارت مرکزی در زمان‌های بلافاصله بعد از انجام بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال و سپس دقایق 5، 10، 15، 30، 45، 60 و 90 بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین در مقایسه‌ی BIS بین دو گروه در تمام زمان‌های ذکر شده اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، BIS از زمان تزریق ماده‌ی بی‌حسی شروع به کاهش کرد. بیشترین کاهش نسبت به زمان پایه در زمان 30 و 60 دقیقه پس از تزریق بود، ولی بی‌حسی اسپینال و اپی‌دورال اثر متفاوتی بر روی عدد BIS نداشتند.

واژگان کلیدی: اسپینال، اپی‌دورال، بی‌حسی، Bispectral index


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.