دوره 30، شماره 184: هفته دوم خرداد ماه 1391

تأثیر قطره‌ی دیکلوفناک در مقایسه با قطره‌ی اشک مصنوعی قبل از عمل جراحی در کاهش درد پس از عمل Cataract

پروین ساجدی, روجا میرحاجی

چکیده


مقدمه: جراحی آب مروارید یکی از شایع‌ترین جراحی‌های چشم می‌باشد. از عوارض شایع آن التهاب‌های پس از عمل، درد در حین و پس از عمل ناشی از خود عمل و فرایند التهاب ناشی از آن می‌باشد. از جمله داروهایی که می‌توان برای کاهش این عوارض استفاده کرد داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی (Non steroidal anti-inflammatory agents یا NSAID) موضعی مانند دیکلوفناک سدیم 1 درصد است.

روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده، بود که با هدف بررسی تأثیر قطره‌ی دیکلوفناک در مقایسه با قطره‌ی اشک مصنوعی قبل از عمل جراحی در کاهش درد پس از عمل Cataract در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال 91-1390 در شهر اصفهان انجام گردید. 88 بیمار واجد شرایط، به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 44 نفره تقسیم شدند. در گروه اول قبل از عمل قطره‌ی دیکلوفناک سدیم ۱ درصد یک بار یک قطره و در گروه دوم از قطره‌ی اشک مصنوعی یک بار یک قطره در چشم مورد عمل استفاده گردید. با استفاده از مقیاس دیداری شدت درد (Visual analog scale یا VAS) میزان تأثیر هر كدام از این دو دارو بر شدت درد ارزیابی و سپس با هم مقایسه شد. در مورد میزان همکاری بیمار در حین عمل نیز از جراح نظرخواهی گردید و بر اساس معیار VAS میانگین رضایتمندی جراح بیان شد. میزان نیاز دارو‌های آرام‌بخش مصرفی، داروهای مخدر مصرفی حین عمل و سایر موارد نظیر میزان مخدر مصرفی پس از عمل در پرسش‌نامه ثبت گردید. تعیین و مقایسه‌ی میزان خطر عمل جراحی بر اساس معیار ASA (American Society of Anesthesiologists) نیز در دو گروه سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌های آماری 2χ، Mann-Whitney U، Ordinal regression و Student-t استفاده شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌دار آماری در کاهش شدت درد در بین دو گروه به دست نیامد. همچنین میزان رضایتمندی جراح حین عمل جراحی از همکاری بیمار برابر بود. استفاده از قطره‌ی دیکلوفناک سدیم 1 درصد به طور معنی‌داری باعث کاهش مصرف کتامین شده بود، اما تأثیری بر میزان دوز مصرفی مخدر حین عمل جراحی و نیز در ریکاوری نداشت. میانگین نمره‌ی ASA در گروهی که قطره‌ی دیکلوفناک دریافت کرده بودند، به طور معنی‌داری کمتر از گروهی بود که قطره‌ی اشک مصنوعی استفاده کرده بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق، استفاده از قطره‌ی دیکلوفناک سدیم 1 درصد در مقایسه با قطره‌ی اشک مصنوعی در کاهش درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی Cataract تأثیری نداشت.

واژگان کلیدی: آب مروارید، دیکلوفناک، اشک مصنوعی، مقیاس دیداری شدت درد

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.