دوره 30، شماره 205: هفته سوم آبان ماه 1391

طراحی کیت ELISA غیر مستقیم به منظور شناسایی هم‌زمان آنتی‌بادی بر علیه بروسلوز در گاو و انسان آلوده

نازنین سمواتی, علی میرجلیلی, مهدی بوترابی

چکیده


مقدمه: بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که انتشار جهانی دارد و از بیماری‌های آندمیک شناخته شده در ایران است. تشخیص سریع و مناسب این بیماری نقش مؤثری در بهبود بهداشت عمومی دارد. هدف از این تحقیق، طراحی یک کیت Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) غیر مستقیم جهت تشخیص هم‌زمان بروسلوز در انسان یا دام آلوده بود که بتواند به عنوان جایگزینی مناسب جهت SAT و کیت‌های وارد شده از کشورهای خارجی به کار رود.

روش‌ها: در این تحقیق از لیپوپلی‌ساکارید صاف (Smooth lipopolysaccharide یا S-LPS) بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی‌تنسیس که به صورت تجاری و با خلوص بالا تهیه شده بودند به عنوان آنتی‌ژن جهت کوت کردن میکروپلیت‌ها استفاده شد. روش ELISA غیر مستقیم بر روی 129 نمونه‌ی سرمی شامل 51 نمونه‌ی سرم انسانی (10 نمونه سرم مثبت و 41 نمونه سرم منفی) از بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیصی طبی تهران، ساری، همدان و 78 نمونه سرم دامی(30 نمونه سرم مثبت و 48 نمونه سرم منفی) از نمونه‌های فرستاده شده به آزمایشگاه‌های دامپزشکی در استان البرز صورت گرفت. تمام سرم‌ها با روش آگلوتیناسیون لوله‌ای استاندارد (Serum agglutination test یا SAT) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: همه‌ی 40 نمونه‌ی سرم (10 نمونه سرم انسانی و 30 نمونه سرم دامی) که با تست Wright مثبت گزارش شده بودند، با کیت ELISA طراحی شده نیز نتایج مثبتی داشتند. از 89 نمونه‌ی سرم منفی (41 نمونه سرم انسانی و 48 نمونه سرم دامی)، 86 نمونه نتیجه‌ی منفی نشان دادند. در این مطالعه حساسیت و ویژگی برای کیت دامی به ترتیب 100 و 83/95 درصد و برای کیت انسانی به ترتیب 100 و 56/97 درصد بود. مقدار حساسیت و ویژگی برای کیت ترکیبی طراحی شده 100 و 73/96 درصد بود. بر همین اساس میزان حد آستانه یا (Cut off) نیز 13/0 تعیین گردید.

نتیجه‌گیری: این کیت به دلیل استفاده از دو کونژوگه، توانایی شناسایی بروسلوز در دام یا انسان آلوده را به طور هم‌زمان دارد. دقت، حساسیت و ویژگی بالا به همراه سرعت انجام آزمایش از مزایای این روش در مقایسه با سایر تست‌های سرولوژیکی است.

واژگان کلیدی: بروسلوز، ELISA غیر مستقیم، لیپوپلی‌ساکارید، بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی‌تنسیس


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.