دوره 30، شماره 187: هفته اول تیر ماه 1391

ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی سردرد میگرنی در بیماران کلینیک نورولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

فرود آقاپور زنگنه, احمد چیت ساز, محمدرضا نجفی, رسول نوروزی

چکیده


مقدمه: میگرن یکی از بیماری‌های به نسبت شایع و ناتوان‌کننده محسوب می‌گردد. نظر به تفاوت‌های جغرافیایی در اپیدمیولوژی آن و در راستای بهبود مراقبت از مبتلایان، این مطالعه به منظور ارزیابی خصوصیات اپیدمیولوژیک و ویژگی‌های بالینی سردرد میگرنی در شهرستان اصفهان، انجام گرفت.

روش‌ها: این مطالعه به روش مقطعی و توصیفی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به مدت ٩ ماه در کلینیک نورولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. از یک پرسشنامه‌ی پایا و روا برای جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک و ویژگی‌های بالینی سردرد استفاده گردید. از بین بیماران مراجعه‌کننده با شکایت سردرد، مبتلایان به میگرن طبق معیار انجمن بین‌المللی سردرد (International headache society یا IHS) جهت پر کردن پرسشنامه انتخاب شدند.

یافته‌ها: از بین ٧٦٤ بیمار مراجعه‌کننده با سردرد، ٨٤ نفر (11 درصد) مبتلا به سردرد میگرنی بودند، که از 59/5 درصد آن‌ها زن و 40/5 درصد آن‌ها مرد بودند. سن متوسط بیماران مبتلا به میگرن 31/3 سال بود و 60/7 درصد آن‌ها متأهل بودند. شایع‌ترین محرک‌های سردرد میگرن شامل استرس (73/8 درصد)، اختلالات خواب (61/9 درصد) و خستگی (59/5 درصد) بودند. میانگین تعداد حملات سردرد در ماه 8/2 حمله بود و میانگین طول مدت هر حمله سردرد، 14/2 ساعت بود. پر مصرف‌ترین مسکن در زمان حملات سردرد، ایبوپروفن گزارش شده بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، میگرن بیشتر در زنان گروه سنی 25-34 سال که ازدواج کرده‌اند، دیده می‌شود. ویژگی‌های بالینی سردرد میگرنی در بیماران ما تا حدود زیادی مشابه با معیارهای بین‌المللی IHS بود.

واژگان کلیدی: میگرن، اپیدمیولوژی، سردرد


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.